Title: Management udržitelnosti a jeho aplikace v praxi
Other Titles: Sustainable management and its application in practice
Authors: Růžičková, Michaela
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40479
Keywords: management udržitelnosti;potravinářské maloobchody;spotřebitelské chování;reporting;trojí zodpovědnost
Keywords in different language: management of sustainability;food retails;consumer behaviour;reporting;triple bottom line
Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu management udržitelnosti. Řešená problematika je aplikována na vybrané maloobchodní potravinářské řetězce působící na českém trhu. V teoretické části práce je dané téma detailně představeno, dále je obsahem teoretické části specifikace trendů této disciplíny. V kontextu zvoleného tématu práce a jeho aplikaci v podnikové praxi jsou také představeny vybrané možnosti, jak lze vytvářet reporty o aktivitách managementu udržitelnosti. Praktická část je věnována komparaci managementu udržitelnosti v praxi vybraných subjektů. Tyto subjekty patří mezi největší na českém trhu v oblasti maloobchodního prodeje potravin. Výstupem z komparace jsou náměty na zlepšení dosavadní praxe těchto subjektů. Kromě komparace je součástí praktické části i analýza spotřebitelského chování ve vztahu k zvolenému tématu práce. Tato analýza je provedena prostřednictvím dotazníkového šetření, kde výstupem je zhodnocení jeho výsledků.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is a management of sustainability. In this discipline the thesis is focused on selected food retails which operate on Czech market. Theoretical part is dedicated to describe the discipline in detail and introduce its trends. In context of the thesis topic and its relation to business practice there are presented selected possibilities of ways how to report activities on sustainability management. The practical part includes comparison of how the Czech largest food retail companies operate in terms of sustainability management. The suggestions for better practice of chosen retailers are presented as outcome of the comparison. Besides the comparison the practical part of this thesis also contains the analyses of consumer behaviour in relation to thesis's topic. The analyses of consumer behaviour is executed through questionnaire and its evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ruzickova-Michaela.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
Ruzickova_Michaela_v.pdf (oponent).pdfPosudek oponenta práce226,2 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova_Michaela_v.pdfPosudek vedoucího práce226,55 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce36,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.