Title: Optimalizace skladování a zásobování materiálem \nl{}pro zabezpečení výroby podniku
Other Titles: Optimization of storing and supply of material to ensure production of the company
Authors: Urbanová, Denisa
Advisor: Plevný Miroslav, Prof. Dr. Ing.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40490
Keywords: štíhlá výroba;optimalizace skladování;optimalizace zásobování;milk run;zásobování;materiálové toky;logistika
Keywords in different language: lean production;optimization of storing;optimization of supply of material;milk run;supply;material flow;logistic
Abstract: Předložená práce se zabývá optimalizací skladování a zásobování materiálem pro zabezpečení výroby podniku ve společnosti Shape Corp. Czech Republic, s.r.o. Práce je rozdělena celkem na 7 kapitol. V první kapitole je zpracován teoretický úvod do logistiky. Druhá kapitola pojednává o zásobách. Ve třetí kapitole jsou shrnuty materiálové toky s vysvětlením metody Milk run. Poslední kapitola teoretické části shrnuje získané poznatky o skladování. V následující části práce je představena společnost, ve které byla zpracována praktická část práce, která je stěžejní částí práce. V praktické části je řešena optimalizace procesu skladování a zásobování výrobního procesu materiálem pro výrobu. V závěrečné kapitole je zhodnocení navrhovaných změn a jejich dopad na efektivitu skladovacích a výrobních procesů.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis is focused on the optimization of storing and supply of material to ensure production at Shape Corp. Czech Republic, s.r.o. company. The thesis is divided into seven chapters. The first chapter is formed by theoretical introduction into logistic. Second chapter discuss supply of material. In the third chapter I summarize of material flow with explanation Milk run method. Last chapter of theoretical part summarizes acquired knowledge about storage. In the second part of the thesis I introduce the company in which was processed practical part of the thesis. Practical part was the main part of the thesis. In the practical part I solve the optimization of storing and supply of material to ensure production. At the end of the practical part I evaluate the proposed changes and the impact of changes on the efficiency of warehousing and production processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Urbanova Denisa.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
Urbanova_Denisa_o.pdfPosudek oponenta práce220,14 kBAdobe PDFView/Open
Posudek-vedouci DP_Urbanova.pdfPosudek vedoucího práce128,15 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce35,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.