Title: Zásahy do integrity osobnosti
Other Titles: Interferences with integrity of a human personality
Authors: Randáková, Jana
Advisor: Spurná Kristýna, JUDr.
Referee: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40516
Keywords: život;zdraví;svoboda;důstojnost;nedotknutelnost;tělesná a duševní integrita;zásahy;autonomie;vůle jednice;lékař;pacient;osobnostní práva;lidské tělo
Keywords in different language: life;health;freedom;dignity;untouchability;physical and spiritual integrity;interferences;autonomy;will of an individual;doctor;patient;personal rights;human body
Abstract: Život a zdraví - dva pojmy neodmyslitelně spojené s existencí člověka. Hodnoty, bez kterých by nebylo hodnot dalších, kterými jsou svoboda, důstojnost a nedotknutelnost. Tyto principy prostupují právem na tělesnou a duševní integritu a právem na ochranu před zásahy do tohoto práva. S rozvojem moderních společností vstupuje do popředí autonomie vůle jedince před zájmy společnosti. Není tomu jinak ani v případech, kdy jsou život a zdraví ohroženy, ať už v podobě vyjádření vůle pro eventuální zásahy v budoucnu (dříve vyslovená přání, evidence v národních registrech apod.), či bezprostředně před zákrokem (informovaný souhlas). Ke všem zásahům se ovšem výslovný souhlas nevyžaduje. Právo rozhodnout, jaké dispozice budou s tělem fyzické osoby prováděny spadá též do kategorie práv osobnostních, neboť lidské tělo, ani jeho části, byť byly od těla odděleny nejsou věcí, a tudíž až na výjimky nemohou být předmětem práv majetkových.
Abstract in different language: Life and health - key concepts inherent to man. Values which are prerequisites for freedom, dignity and untouchability. Principles which pervade the right for physical and spiritual integrity and its protection. In modern societies, the will of an individual predominates over interests of the society. This holds true also if life and heath are threatened either by an expression of will of a future interference (wishes expressed beforehand, records in national registry etc.) or immediately before an interference (an informed consent). However, not every interference requires an explicit consent. The right to determine the destiny of the body of a legal person belongs to the category of personal rights because neither the human body nor its parts, even detached ones, are legal properties and hence can not be the matter of the property rights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Randakova_Jana_DP.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Randakova.pdfPosudek oponenta práce457,2 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Randakova.pdfPosudek vedoucího práce131,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Randakova.pdfPrůběh obhajoby práce285,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.