Title: Bezdůvodné obohacení
Other Titles: Unjust enrichment
Authors: Zídka, Jakub
Advisor: Spurný Radek, JUDr.
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40523
Keywords: bezdůvodné obohacení;občanský zákoník;spravedlivý důvod;generální klauzule;skutková podstata;vypořádání;restituce
Keywords in different language: unjust enrichment;civil code;rightful reason;general clause;factual case;reversal;restitution
Abstract: Tato diplomová práce si klade za cíl podrobit rozboru institut bezdůvodného obohacení. Nejprve jej uvede historickým exkurzem, na který navazuje podrobnější výklad týkající se jeho regulace v občanském zákoníku České republiky. Konkrétně zprvu pojednává o smyslu a účelu generální klauzule a jednotlivých skutkových podstatách bezdůvodného obohacení. Následně je věnována pozornost jeho negativnímu vymezení, problematice restituce v případě jeho vypořádávání a regulaci jeho promlčení. Závěrem se práce stručně dotýká bezdůvodného obohacení v kontextu práva unijního.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to analyse the legal basis of unjust enrichment. It begins with a historical introduction, which continues with a detailed examination of its´ regulation concerning the unjust enrichment in the civil code of the Czech Republic. Specifically, it first focuses on the function of the general clause and individual factual cases of unjust enrichment. Next a closer look is taken on negative limitations, the problematic concerning restitution during its' reversal and the regulation of time limitation that is given by the legal order so as to achieve reclamation of unjust enrichment. Finally, this thesis also points out unjust enrichment in the context of European union law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zidka jakub.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Zidka.pdfPosudek vedoucího práce45,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Zidka.pdfPosudek oponenta práce42,4 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Zidka.pdfPrůběh obhajoby práce263,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.