Title: Vzdělávání dívek v Plzni v letech 1869-1918.
Other Titles: The Education of Women in Pilsen in 1869-1918.
Authors: Stumpfová, Štěpánka
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Pásztorová Barbora, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40665
Keywords: dívčí vzdělávání;dívčí vzdělávání v plzni;dívka;žena;žákyně;žačka;učitelka;dívčí třída;vzdělávání;škola;školní docházka;ředitelka dívčí školy;ředitelka dívčí školy v plzni;dívčí školy v plzni;školní obvody v plzni;nižší dívčí školství v plzni;obecné dívčí školy;měšťanské dívčí školy;vyšší dívčí školství v plzni;dívčí lyceum v plzni;městské dívčí reálné gymnázium v plzni;vyšší dívčí škola v plzni;školní obvody v plzni;obecné dívčí školy v severním obvodu;obecné dívčí školy v jižním obvodu;obecné dívčí školy ve východním obvodu;obecné dívčí školy v západním obvodu;měšťanské dívčí školy v severním obvodu;měšťanské dívčí školy v jižním obvodu;měšťanské dívčí školy ve východním obvodu;měšťanské dívčí školy v západní obvodu;všeobecný školní řád;hasnerovy zákony.
Keywords in different language: girls´ education;girls' education in pilsen;girl;woman;pupil;student;teacher;girls 'class;education;school;school attendance;girls' school principal;girls' school principal in pilsen;girls 'schools in pilsen;school districts in pilsen;lower girls' education in pilsen;elementary girls' school in pilsen;burgher girls 'schools;higher girls' education in pilsen;girls' lyceum;city girls' real grammar school;girls' college;school districts in pilsen;primary girls' schools in the northern district;primary girls' schools in the southern district;primary girls' schools in the eastern district;primary girls' schools in the western district;middle-class girls' schools in the northern district;middle-class girls' schools in the southern district;middle-class girls' schools in the eastern district;middle-class girls' schools in the western district;general school rules;hasner's laws
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na vývoj vzdělávání dívek v Plzni v letech 1869-1918. Cílem předložené práce bude podat přehled o vývoji vzdělávání dívek v Plzni v letech 1869-1918. Výklad následuje po nutném úvodu a je rozčleněn do čtyř kapitol. Ve druhé kapitole autorka podá rámcový přehled školství v Čechách od konce 18. století: Marie Terezie, inspirována Pruskem, povolala opata Jana Ignáce Felbigera do Vídně s cílem vytvořit nový školský systém. Ve třetí kapitole bude nastíněn vývoj školství v samotné Plzni od středověku až do zániku habsburské monarchie v roce 1918. Nejobsáhlejší čtvrtá kapitola se bude soustředit na postižení plzeňského nižšího školství (tj. obecných a měšťanských škol) v daném časovém rozsahu 1869-1918 na základě podrobného rozboru dochovaných pamětních knih ze škol ve všech čtyřech školních obvodech. V poslední páté kapitole se autorka na základě stejného typu pramenů věnuje vyššímu dívčímu školství opět v daném časovém rozsahu 1869-1918.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the development of girls' education in Pilsen in the years 1869-1918. The aim of the presented work will be to provide an overview of the development of girls' education in Pilsen in the years 1869-1918. The interpretation follows the necessary introduction and is divided into four chapters. In the second chapter, the author gives a general overview of education in Bohemia since the end of the 18th century: Maria Theresa, inspired by Prussia, called the abbot Jan Ignác Felbiger to Vienna in order to create a new school system. The third chapter will outline the development of education in Pilsen itself from the Middle Ages to the end of the Habsburg monarchy in 1918. The most comprehensive fourth chapter will focus on the impact of Pilsen lower education (ie primary and middle schools) in the given time range 1869-1918 on the basis of detailed analysis of preserved commemorative books from schools in all four school districts. In the last fifth chapter, the author, based on the same type of sources, focuses on higher girls' education, again in the given time range 1869-1918.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vzdelavani divek v PLzni v letech 1869-1918.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
PV-Stumpfova.pdfPosudek vedoucího práce105,93 kBAdobe PDFView/Open
Stumpfova - posudek O.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Stumpfova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce284,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.