Title: Úroveň prostorové orientace a jemné motoriky u dětí mladšího školního věku se specifickými poruchami učení (SPU) a její rozvoj
Other Titles: Level of fine motor skills and spatial orientation in children of younger school age with specific learning disabilities
Authors: Hessová, Ivana
Advisor: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Fadrhonc Jan, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40773
Keywords: specifické poruchy učení;jemná motorika;prostorová orientace;lehké mozkové postižení;rozvoj poruch učení
Keywords in different language: specific learning disabilities;fine motor skills;orientation in space;mild brain damage;development of learning disabilities.
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na žáky druhé třídy základní školy, kteří mají specifické poruchy učení a na úroveň jejich jemné motoriky a prostorové orientace a možný následný rozvoj. Práce zjišťuje jejich zručnost při práci s různými materiály a předměty, což testujeme několika úkoly, které jsou měřeny na čas a počítány pokusy testovaných osob. Praktická část obsahuje ještě pracovní listy, které jsou zaměřeny na správné vyřešení úkolů. Samotné testování doplňují rozhovory, v nichž zjišťujeme, jak moc se u žáků rozvíjí jemná motorika a prostorová orientace v jejich rodinném prostředí, jestli se rodiče žákům doma věnují a v rozvoji jim pomáhají. Hlavním myšlenkou práce je zjistit, zda jsou žáci již od nižších ročníků základní školy dostatečně rozvíjeni v oblastech, které budou v životě potřebovat.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses not only on the primary school second grade pupils with specific learning disabilities but also on the level of their fine motor skills, on orientation in space and on the possible subsequent development. Moreover, the thesis tries to determine the pupils' skills in working with various materials and objects which are tested by carrying out various tasks during which the time and number of pupils' attempts are measured. Practical part of the thesis contains worksheets which are focused on the correct solution to the tasks. The testing itself is complemented by interviews which help to find out how well the pupils' motor skills and space orientation are developed taking into account their family environment and how it affects pupils' development; whether the parents take care of the pupils and help them develop or not. The main aim of this work is to find out whether the lower grade students of primary school are sufficiently developed in areas needed in their life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Hessova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce38,7 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce37,72 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - Hessova.pdfPrůběh obhajoby práce262,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.