Title: Reforma vězeňství od roku 1989 skrze optiku zaměstnanců věznic
Other Titles: The prison system reform since 1989 through the perspective of prison staff
Authors: Nováková, Michaela
Advisor: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40796
Keywords: reforma;humanizace;vězení;sociologie;koncepce
Keywords in different language: reform;humanization;prison;sociology;conception
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou vybrané změny českého vězeňství v rámci reformy od roku 1989. Zásadními snahami této reformy jsou dehumanizace, demilitarizace, depolitizace a decentralizace. V souvislosti s těmito snahami vydaly příslušné orgány od roku 1991 tři koncepce vězeňství, které obsahují návrhy na dílčí změny. V bakalářské práci budu pracovat především s posledními dvěma koncepcemi, které vznikly v důsledku vývojových trendů a vstupem České republiky do EU. Cílem této práce je odpovědět na výzkumnou otázku, která zní: Jakým způsobem vypovídají vybrané statistické ukazatele a zaměstnanci věznic o reformě českého vězeňství po roce 1989? Na tuto otázku se pokusím odpovědět skrze svůj výzkum, který bude vycházet především z analýzy relevantních dokumentů, vybraných statistických ukazatelů a rozhovorů se zaměstnanci věznic.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with selected changes in the Czech prison system as part of the reform since 1989. The fundamental efforts of this reform are dehumanization, demilitarization, depoliticization and decentralization. In the context of these efforts, since 1991, the competent authorities have issued three penitentiary concepts that contain proposals for partial amendments. In this bachelor thesis I will work mainly with the last two concepts that arose as a result of development trends and the Czech Republic's accession to the EU. The aim of this work is to answer the research question which is: How do the selected statistical indicators and prison staff say about the reform of the Czech prison system after 1989? I will try to answer this question through my research, which will be based primarily on the analysis of relevant documents, selected statistical indicators and interviews with prison staff.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova_BP.pdfPlný text práce432,21 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouciho_NOVAKOVA.pdfPosudek vedoucího práce91,89 kBAdobe PDFView/Open
bak20 - Michaela Novakova (oponent).pdfPosudek oponenta práce95,58 kBAdobe PDFView/Open
Novakova.PDFPrůběh obhajoby práce262,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40796

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.