Title: Film v kontextu sovětské a postsovětské etnografie
Other Titles: The film in a context of the Soviet and the post-Soviet ethnography
Authors: Hryb, Yauheniya
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Bahenský František, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40829
Keywords: etnografický film;sovětské dějiny;ruské dějiny;filmové projekty;dziga vertov;projekt dau;filmová analýza
Keywords in different language: ethnographic film;soviet history;russian history;cinematographic projects;dziga vertov;dau project;film analysis
Abstract: Smyslem této práce bylo analyzovat promyšlenou metodou vybrané filmy, vzniklé v kontextu etnografického filmování v bývalém Sovětském svazu a moderním Rusku. Tyto filmy byly zvoleny podle kritérií, sledujících jejich etnografický charakter a poutavost formy prezentace. První část této práce představuje úvod do historického kontextu a procesu vývoje etnografického filmu. Zvláštní pozornost byla věnována pozadí filmů, vybraných pro analýzu. Tyto filmy byly součástí různých kinematografických projektů. Ačkoli tyto projekty nebyly původně etnografické, jejich výsledné verze mohou být vnímány jako reprezentace etnografického poznání. Práce dále pokračuje výběrem metod analýzy filmů. Byly představeny dva různé přístupy k výzkumu z různých úhlů pohledu. Jeden z nich byl vytvořen zvlášť pro zkoumání etnografických filmů. Druhý byl navržen na základě metod analýzy hraných filmů, adaptovaných pro studium filmů dokumentárních. Konečně byly vybrané filmy podrobeny oběma analytickým metodám. Tento rozbor odhalil silný dopad umělecké prezentace na výslednou podobu zkoumaných filmů. Partikulární etnografická realita byla zobrazována prostřednictvím vize a porozumění režiséra.
Abstract in different language: The purpose of this work was to analyse selected films by elaborated methods within a context of development of ethnographical filmmaking in the Soviet Union and modern Russia. These films were chosen according to criteria of their ethnographic character and engaging form of presentation. The first part of this work introduces the historical context and process of development of ethnographic film. Special attention was paid to the background of films that were chosen for analysis. The films were a part of different cinematographic projects. Although these projects weren't initially ethnographic, their final versions may be perceived as a representation of ethnographic knowledge. The work proceeds with the selection of methods of proper analysis of films. Two different approaches to the investigation from various angles were reviewed. One of them was created especially for the examination of ethnographic films. Another one was designed from fiction film analysis methods and adapted to the study of documentaries. Finally, the chosen films were scrutinised according to the outlined methods. This examination revealed a strong impact on the artistic form of presentation on the final perception of films. A particular ethnographic reality was displayed through the vision of the director, his comprehension of it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_hryb.pdfPlný text práce572,83 kBAdobe PDFView/Open
Hryb_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce574,68 kBAdobe PDFView/Open
Hryb_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Hryb_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce322,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.