Title: Zánik pohledávek započtením
Other Titles: Extinguish of the Claims by Set-off
Authors: Chupáč, Miroslav
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41083
Keywords: započtení;pohledávka;závazek;zrušení pohledávky;vzájemné vztahy;věřitel;dlužník
Keywords in different language: set-off;claim;obligation;extinguish of an obligation;mutual relations;creditor;debtor
Abstract: Předkládaná rigorózní práce se zabývá institutem započtení, jež je jedním ze způsobu zániku (vzájemných) závazků. Předmětem práce je zejména stručná komparace s předchozí právní úpravou, dále deskripce samotného institutu, zkoumání zákonných podmínek pro jeho uplatnění, fungování, následků, a v neposlední řadě i jeho uplatnění dle vybraných zvláštních právních předpisů. Pozornost je přitom věnována jak hmotněprávní, tak procesněprávní rovině. Vedle uvedeného předkládaná práce dále obsahuje i komparační část a pojednání de lege ferenda.
Abstract in different language: Presented rigorous thesis deals with the institute of set-off, which is one of the ways how to extinguish (mutual) obligations. The subject of this thesis is a brief comparison with the previous legal regulation, description of the institute itself, examination of legal conditions for its application, functioning, consequences, and last but not least, its application according to selected special legal regulations. Attention is paid to both the substantive and procedural level. In addition to the aforementioned presented work also contains a comparative part and de lege ferenda legal proposals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni_prace_Zanik_pohledavek_zapoctenim_Mgr._Miroslav_Chupac .pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 Chupac.pdfPosudek vedoucího práce220,3 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Chupac.pdfPosudek oponenta práce133,3 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Chupac.pdfPrůběh obhajoby práce253,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.