Title: Představy předškolních dětí o škole a učení
Other Titles: Preschool children's ideas about school and learning
Authors: Sismilichová, Adéla
Advisor: Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41347
Keywords: představy;pojmy;předškolní děti;škola;učení;mateřská škola
Keywords in different language: ideas;concept;preschool children;school;learning;kindergarten
Abstract: Tato práce zkoumá představy předškolních dětí o pojmech škola a učení. V práci blíže popisujeme uvedené pojmy z pohledu pedagogiky a psychologie. Dále se soustředíme na dětské představy a na vývojovou charakteristiku dítěte předškolního věku. Kvalitativní výzkumné šetření bylo věnováno sběru dat od skupiny předškolních dětí v mateřské škole za účelem bližší analýzy jejich představ o těchto fenoménech. Metodou sběru dat bylo zvoleno individuální polostrukturované interview.
Abstract in different language: This bachelor's thesis examines the ideas of preschool children about school and learning. In this work, we describe these concepts from the perspective of pedagogy and psychology. We also focus on children's fantasies and the development characteristics of preschool children. The qualitative research survey was dedicated to the data collection from a group of preschool children in a kindergarten in order to further analyze their ideas about these phenomena. An individual semi-structured interview was chosen as the data collection method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Bakalarska prace.pdfPlný text práce623,3 kBAdobe PDFView/Open
Sismilichova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce415,74 kBAdobe PDFView/Open
Sismilichova_oponent.pdfPosudek oponenta práce532,15 kBAdobe PDFView/Open
Sismilichova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce220,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.