Title: Gryspekové a Kralovice: kulturně-historická reflexe
Other Titles: Gryspek and Kralovice: cultural-historical reflection
Authors: Buňková, Klára
Advisor: Hlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41433
Keywords: gryspekové;florián gryspek;kralovice;kostel sv. petra a pavla v kralovicích;renesance
Keywords in different language: gryspeks;florian gryspek;kralovice;church of st. peter and paul in kralovice;renaissance
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na úlohu původem bavorsko-rakouského rytířského rodu Gryspeků z Gryspachu v dějinách poddanského městečka Kralovice na severním Plzeňsku v raném novověku. Těžištěm této práce je období okolo poloviny 16. století, kdy město bylo majetkem Floriána Gryspeka, zakladatele české větve výše zmíněného rodu. Zvláštní pozornost je věnována gryspekovským stavebním aktivitám, zejména velké renesanční přestavbě kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích, ve kterém byla vybudována i rodinná hrobka. Cílem této práce je představit osobnost Floriána Gryspeka, humanistického vzdělance a významného královského úředníka, a jeho vliv na městečko Kralovice, které za jeho působení zažilo dobu rozkvětu. Práce se snaží objasnit, jak Florián Gryspek dokázal využít nabyté zkušenosti z královské dvorské kanceláře a svůj talent při hospodaření na svých panstvích. Velkou roli v jeho životě hrálo i jeho náboženské vyznání a otevřený přístup vůči reformačním myšlenkám, což se promítlo i na již zmiňované přestavbě kralovického kostela, které je v práci věnovaná poslední kapitola. Práce je uzavřena současným využitím kostela sv. Petra a Pavla.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the role of the Gryspek family in the history of the little town of Kralovice in the Plzen - North District. The thesis focuses on the period around the middle of the 16th century, when the town was the property of Florian Gryspek, the founder of the Czech line of the above-mentioned family. Special attention is paid to Gryspeks' building activities, especially the great renaissance reconstruction of the church of St. Peter and Paul in Kralovice, in which a family tomb was build. The aim of this piece of work is to introduce the personality of Florian Gryspek, a humanist intellectual and a prominent royal official. It also describes his influence on the town of Kralovice, which experienced its heyday during his tenure. The work tries to clarify how Florian Gryspek was able to use the experience gained from the royal court office and his talent in managing his estates. His confessional and openness approach to the reformation ideas also played an important role in his life and were reflected in the already mentioned reconstruction of the St. Peter and Paul church. The last chapter of the thesis is devoted to the reconstruction. The bachelor thesis is concluded by the current use of the church.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Gryspekove a Kralovice, kulturne-historicka reflexe.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Bunkova V.pdfPosudek vedoucího práce697,37 kBAdobe PDFView/Open
Bunkova O.pdfPosudek oponenta práce865,57 kBAdobe PDFView/Open
Bunkova P.pdfPrůběh obhajoby práce32,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.