Title: Volené orgány obchodních korporací
Other Titles: Elected bodies of business corporations
Authors: Vyoralová, Tereza
Referee: Černá Stanislava, Prof. JUDr. CSc.
Liška Petr, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41451
Keywords: obchodní právo;obchodní korporace;volené orgány;evropské obchodní korporace;německo a slovensko
Keywords in different language: business law;business corporations;elected bodies;european business corporations;germany and slovakia
Abstract: Téma obchodních korporací považuji za téma velmi praktické a aktuální. Jedná se o materii, s níž se nejen odborná veřejnost, ale i právní laikové, setkávají téměř každodenně. Váže se k němu celá řada otázek praktických a vedle toho též mnoho otázek teoretických, přičemž některými z nich se budu v této disertační práci detailněji zabývat. Přínos této práce spatřuji v utřídění dané materie poněkud odlišným způsobem, než jak činí jiní autoři (zvláště pak autoři odborných publikací), dále v detailnějším zpracování (samozřejmě v rámci možností a rozsahu této práce) zvolené dílčí problematiky, a v neposlední řadě pak i ve snaze hledat odpovědi na parciální otázky vybrané právní úpravy, z nichž některé - i přes více než pětiletou účinnost zákona o obchodních korporacích - nebyly dosud uspokojivě vyřešeny či naopak opětovně vyvstaly v souvislosti novelizačními snahami zákonodárce. To vše s využitím odborné literatury a samozřejmě i judikatury, a to zejména Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Ačkoliv jsem si vědoma, že již sám název předkládané disertační práce implikuje zvolení rozsáhlého tématu, což s sebou může obnášet tomu odpovídající komplikace spočívající v zachycení značné materie na relativně úzkém prostoru (pověstný problém "kvadratury kruhu"), přesto jsem toto téma vybrala cíleně. Zamýšleným přínosem této práce je totiž vytvořit, v mezích stanoveného rozsahu, v jistém smyslu kompendium věnující se výlučně voleným orgánům obchodních korporací. V této práci bude primárně pamatováno na účinnou právní úpravu volených orgánů tuzemských obchodních korporací s tím, že vybraným zvláštním otázkám vztahujícím se k evropským obchodním korporacím bude věnována samostatná kapitola. Konečně nebude opomenuta ani právní úprava platná, avšak ke dni odevzdání této práce dosud neúčinná. Za výchozí teze této práce lze označit dvě. První, která se vztahuje k formální stránce, se týká názvosloví užívaného ve vztahu k probírané materii. Název této práce pramení primárně z ustanovení § 152 odst. 2 OZ. Zde uvedený výčet právních institutů subsumuje několik variant dosazení osoby do funkce právnické osoby pod legislativní zkratku člen voleného orgánu. Jde konkrétně o tři způsoby dosazení člena do jeho funkce, jimiž jsou volba, jmenování a jiné povolání (či povolání jiným způsobem, například polování ex lege). Legislativní zkratka je tedy poněkud nepřesná, když ve svém názvu prima facie zahrnuje jen volbu, ačkoliv ve skutečnosti v sobě obsahuje pojetí výrazně širší. V rámci zachování jednotnosti názvosloví se této zkratky přesto hodlám držet, byť s vědomím její jisté nepřesnosti. Druhou výchozí tezí, která se vztahuje k materiální stránce věci a která s první tezí do jisté míry souvisí, je nakládání se samotným pojmem volený orgán. V této práci bude předmětný pojmem užíván ve smyslu základního rozdělení orgán nejvyšší - orgány volené. Jinými slovy, za orgány volené považuji orgány odlišné od orgánu nejvyššího.
Abstract in different language: I consider the topic of business corporations to be a very practical and topical topic. It is a material with which not only the professional public, but also the legal lay people, meet almost every day. It is linked to a number of practical issues, and in addition to many theoretical issues, some of which I will look at in more detail in this dissertation. I see the benefits of this work in sorting the material in a slightly different way, than other authors (especially authors of professional publications) in more detailed processing (of course within the scope of the possibilities and scope of this work) of the selected sub-issue, and last but not least in the attempt to seek answers to partial questions of the selected legislation, some of which - despite the more than five years of effectiveness of the Act on Commercial Corporations - have not yet been satisfactorily resolved or, on the contrary, re-emerged in the context of the amendments of the legislature. All this using professional literature and, of course, case law, especially the Supreme Court and the Constitutional Court. Although I am aware that the title of the present dissertation implies the election of a large topic, which may entail the corresponding complications of capturing a considerable material in a relatively narrow space (the famous problem of the "quadrature of the circle"), I nevertheless chose this topic in a targeted manner. The intended contribution of that work is to create, to the extent specified, a compendium devoted exclusively to the elected bodies of commercial corporations. In this work, it will primarily be remembered for the effective regulation of elected bodies of domestic commercial corporations, with a separate chapter devoted to selected specific issues relating to European commercial corporations. Finally, the legislation in force will not be omitted, but it is still ineffective on the date of submission of that work. You can mark two as the default thesis for this work. The first, which refers to the formal aspect, refers to the nomenclature used in relation to the material under reference. The title of this work stems primarily from the provisions of § 152 para. 2. The list of legal institutes listed here subsects several variants of the placement of a person as a legal person under the legislative acronym of a member of an elected body. Specifically, there are three ways of putting a member in his post, namely choice, appointment and other profession (or profession in other ways, such as ex lege). The legislative acronym is therefore somewhat inaccurate, when it only includes a choice in its name prima facie, although in reality it contains a concept of a significantly broader concept. In order to maintain the uniformity of the nomenclature, I intend to stick to this acronym, albeit with the knowledge of its certain inaccuracy. The second starting point, which relates to the material side of the case and which relates to a certain extent to the first theme, is the treatment of the very concept of an elected authority. In this work, the concept in question will be used within the meaning of the basic division of the highest authority - the elected authorities. In other words, I consider the institutions to be elected different from the highest one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Final - Volene_organy_obchodnich_korporaci_FIN_29.06.20_II.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Vyoralova.pdfPosudek vedoucího práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Vyoralova.pdfPosudek oponenta práce39,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vyoralova.pdfPrůběh obhajoby práce703,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.