Title: Právní úprava podnikání cizinců na území Rakouska
Other Titles: The legal frame of foreign enterpreneurship in Austria
Authors: Růžička, Karel
Advisor: Kunz Oto, JUDr. CSc.
Referee: Müller Milan, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41510
Keywords: podnikání;cizinci;rakousko;cizinecké právo.
Keywords in different language: entrepreneurship;foreigners;austria;law on foreigners.
Abstract: Předmětem diplomové práce je téma "Právní úprava podnikání cizinců na území Rakouska". S rostoucí globalizací a procesem sbližování právních řádů, zejména na úrovni práva Evropské unie, se pro podnikatele stávají čím dál dostupnější zahraniční trhy. Podnikání cizinců, ať již v Rakousku nebo v dalších evropských státech, je o to aktuálnější i s ohledem na migrační krizi, probíhající přibližně od roku 2015 a s ní spojeným každoročně narůstajícím počtem cizinců v Evropě. V kontextu těchto skutečností narůstá i význam mezinárodního práva soukromého, jelikož rapidně přibývá soukromoprávních vztahů s cizím prvkem na území daných států. Tyto vztahy je však nutné regulovat také na úrovni vnitrostátního práva veřejného. Úprava podnikatelských aktivit totiž nutně vychází z veřejnoprávních norem a je do značné míry závislá na činnostech orgánů veřejné moci. Území Rakouska bylo zvoleno záměrně, a to z několika důvodů. Autor si není vědom existence podobně zaměřené práce, která by systematicky zpracovávala aktuální možnosti cizozemských podnikatelů v Rakousku. Právě rakouské podnikatelské prostředí může být pro české podnikatele atraktivní především z hlediska geografické blízkosti, kulturních podobností a historicky společných právních kořenů. Rakousko je navíc státem, který se tradičně objevuje mezi světovými státy poskytujícími nejvhodnější podmínky pro podnikání. Autor si stanoví jako cíl práce podat ucelený přehled vybrané rakouské právní úpravy de lege lata. Hlavním předmětem výzkumu práce je rakouská soukromoprávní a veřejnoprávní úprava podnikatelské činnosti týkající se právních vztahů, ve kterých se vyskytuje cizozemský prvek. Samotný obsah práce vychází primárně z rakouských právních předpisů a informací uvedených na webových portálech rakouských státních orgánů, popř. rakouské hospodářské komory. V části pojednávající o právu Evropské unie jsou použity převážně zdroje v anglickém jazyce, doplněné o českou literaturu. Práce je systematicky členěna na sedm kapitol. První kapitola popisuje stručně demografické aspekty týkající se aktuálního stavu rakouské populace včetně populace cizinců na území Rakouska. Druhá kapitola je zaměřena na strukturu množiny podnikatelských subjektů, působících na území Rakouska z hlediska jejich počtu, místa působení a právních forem. Hlavním zdrojem první a druhé kapitoly jsou oficiální rakouské statistiky z roku 2018 a 2019. Třetí kapitola seznamuje čtenáře s hlavními atributy rakouského státoprávního uspořádání a právního systému, jelikož jejich znalost není v českém prostředí obecně rozšířená. Kapitola je členěna na čtyři podkapitoly věnující se rakouskému administrativně-správnímu členění, dělbě státní moci, základním atributům právního systému a rakouského mezinárodního práva soukromého. Hlavním tématem čtvrté kapitoly je rakouské cizinecké právo. Rozebrány jsou stěžejní vnitrostátní předpisy, které upravují zejména problematiku usazování, pobytu, nebo zaměstnávání cizinců v Rakousku. Pátá kapitola je věnována oblastem evropského práva, jež jsou relevantní pro podnikatelské prostředí. Zmíněna je svoboda pohybu uvnitř evropského vnitřního trhu včetně judikatury z rakouského prostředí. Konec kapitoly je uzavřen tématem EU passporting systému. Šestá a sedmá kapitola podrobně rozebírá rakouskou právní úpravu pro oblast podnikání. V rámci nich jsou vymezeny hlavní pojmy, jako je podnikatel, podnikání nebo obchodní firma. Následně je uvedena úprava a fungování rakouského obchodního rejstříku. Větší samostatnou část kapitoly šesté představuje část věnující se rakouskému živnostenskému právu. Práce je ukončena bližším popisem nejfrekventovanějších osobních společností, kapitálových společností a některých dalších, vybraných právních forem, které je možné použít pro podnikatelské účely.
Abstract in different language: This paper examines the legislation rules regulating business activities of foreigners in Republic of Austria. It comprises seven chapters. The first chapter provides an overview of the demographic features of the Austria's population in respect to the population of foreigner nationals. The second chapter is focused on entrepreneurs in terms of their quantity, place of operation and legal form. The main source of the both chapters are official Austrian statistics for 2018 and 2019. The third chapter is divided into four subchapters which are devoted to the foundations of Austrian administrative divisions, state powers, Austrian legal system, including Austrian international private law. The main topic of the fourth chapter is Austrian law of foreigners. In this chapter the most important Austrian laws concerning the right to reside and settle, as well as the employing of foreign nationals, are covered. The fifth chapter deals with European law in respect to the entrepreneurship activities in the European Single Market. Especially freedom of movement is discussed. The chapter is supplemented with the Austrian case law in connection to the European law. The end of the chapter is concluded with a short description of so called "EU passporting system". The sixth and seventh chapters are the most extensive ones. The chapters contain detailed information on the Austrian business law. The discussed topics are in particular legal terms, the company register, trade law, and the most common legal forms of business.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni uprava podnikani cizincu na uzemi Rakouska_Karel Ruzicka.pdfPlný text práce820,49 kBAdobe PDFView/Open
Posudek o diplomove praci pana Mgr. Karla Ruzicky.docPosudek oponenta práce68 kBMicrosoft WordView/Open
posudek Ruzicka.docxPosudek vedoucího práce15,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Ruzicka.pdfPrůběh obhajoby práce264,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.