Title: Odepření nároku na odpočet daně z přidané hodnoty v důsledku účasti na podvodu
Other Titles: Refusing to Allow the Right to Deduct Value Added Tax as a Result of Participating in a Fraud
Authors: Toman, Lukáš
Advisor: Nocar Josef, Ing.
Referee: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41524
Keywords: daň z přidané hodnoty;dph;podvod na dph;nárok na odpočet daně;odepření nároku na odpočet daně;zneužití práva;zajištění daně.
Keywords in different language: value-added tax;vat;vat fraud;right to deduct tax;refusing to allow the right to deduct tax;abuse of rights;securing tax.
Abstract: Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na hmotněprávní i procesněprávní rovinu odepření nároku na odpočet DPH v důsledku účasti daňového subjektu na daňovém podvodu. Hmotněprávní část práce je zaměřena na podmínky, které musejí být naplněny pro odepření nároku na odpočet daně. Ryze praktickým výstupem pak je výčet jednání daňových subjektů ze soudních rozhodnutí, kterých by se měl každý subjekt vyvarovat, pokud chce minimalizovat riziko své účasti na daňovém podvodu. Následná procesněprávní část práce obsahuje přehled nástrojů, které může využít správce daně při stanovení a zajištění daně nebo daňový subjekt na svou navazující procesní obranu.
Abstract in different language: The thesis provides a complex overview of substantive and procedural aspects of refusing the right to deduct VAT as a result of participating of a tax subject in a tax fraud. The substantive part of the thesis is focused on conditions which have to be fulfilled for refusing to allow the right to deduct tax. Purely practical outcome is a list of actions of tax subjects from court decisions which should not be repeated by any subject if the subject wants to minimize its risk of participating in a tax fraud. The following procedural part of the thesis contains an overview of instruments which can be used by tax authorities for assessing tax and securing tax or by tax subjects for their subsequent procedural defense.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toman_Lukas_R16M0298P_DP_Odepreni_naroku_na_odpocet_DPH_v_dusledku_ucasti_na_podvodu.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Toman DP.pdfPosudek oponenta práce187,94 kBAdobe PDFView/Open
POSUDEK_DP_L_Toman.pdfPosudek vedoucího práce191,95 kBAdobe PDFView/Open
pr. Toman.pdfPrůběh obhajoby práce336,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.