Title: Konstrukce nízkofrekvenčních tlumicích akustických prvků na principu Helmholtzových rezonátorů
Other Titles: Construction of low-frequency acoustic elements based on Helmholtz resonator principle
Authors: Holát, Josef
Advisor: Bouzek Stanislav, Ing.
Referee: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41847
Keywords: prostorová akustika;doba dozvuku;akustické prvky;helmholtzův rezonátor;laťový rezonátor
Keywords in different language: room acoustics;reverberation time;acoustic elements;helmholtz resonator;slotted panel
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na teorii akustických Helmholtzových rezonátorů a následný návrh akustického prvku na jejich principu. První část práce uvádí základní pojmy z oboru prostorové akustiky. Krátce zmiňuje i možnosti akustických úprav uzavřených prostorů. Navazující část se zabývá měřením vzorků v dozvukové komoře metodou přerušeného šumu, která byla využita pro vlastní měření. Třetí část se věnuje teorii Helmholtzova rezonátoru a základním výpočtům jeho rezonančního kmitočtu. Na základně teoretických výpočtů byl navržen Helmholtzův rezonátor a byly změřeny jeho skutečné vlastnosti. Výsledky měření jsou zhodnoceny v závěru práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the theory of acoustic Helmholtz resonators and the subsequent design of an acoustic element based on their principle. The first part of the thesis introduces the basic concepts of the field of room acoustics. The possibilities of acoustic modifications of enclosed spaces are also briefly mentioned. The following part deals with the measurement of samples in the reverberation chamber by the method of interupted noise, which was used for the actual measurement. The third part deals with the theory of the Helmholtz resonator and the basic calculations of its resonant frequency. Based on theoretical calculations, a Helmholtz resonator was designed and its real properties were measured. The measurement results are evaluated at the end of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holat_Josef_BP.pdfPlný text práce6,58 MBAdobe PDFView/Open
082173_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
082173_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce963,19 kBAdobe PDFView/Open
082173_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce88,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.