Title: Konstrukce nízkofrekvenčních tlumicích akustických prvků na principu kmitajících panelů
Other Titles: Construction of low-frequency acoustic elements based on vibrating plate principle
Authors: Lucák, Martin
Advisor: Bouzek Stanislav, Ing.
Referee: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41848
Keywords: kmitající panel;rezonanční frekvence;akustické obklady;činitel jakosti
Keywords in different language: vibrating panel;resonant frequency;acoustic element;quality factor
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje návrh a konstrukci nízkofrekvenčního tlumícího akustického prvku na principu kmitajícího panelu. První tři kapitoly pojednávají o teoretických znalostech z oboru prostorové akustiky, způsobu měření činitele pohltivosti akustických prvků a fyzikálním principu funkce kmitajícího panelu. Následující kapitoly popisují návrh měřicí metody pro ověření kmitání čelní plochy panelu a ověření vlivu konstrukčního provedení na rezonanční frekvenci. Bylo zkonstruováno několik variant kmitajících panelů s různým tlumením, uložením a velikostí vzduchové mezery. Jejich parametry byly ověřeny měřením v bezodrazové komoře. Výsledky měření jsou uvedeny v závěru práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the design and construction of a low-frequency acoustic element based on the vibrating panel principle. The first three chapters describe theoretical knowledge in the field of room acoustics, the method of measuring the absorption factor of acoustic elements and the physical principle of the vibrating panel. The following chapters describe the design of a measuring method for verifying the vibration of the front surface of the panel and verifying the influence of the design on the resonant frequency. Several variants of vibrating panels with different damping, mounting and size of the air gap were constructed. Their parameters were verified by measurements in an anechoic chamber. The results of the measurements are in the conclusion of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lucak_Martin.pdfPlný text práce6,54 MBAdobe PDFView/Open
082174_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
082174_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce940,34 kBAdobe PDFView/Open
082174_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.