Title: Systém snímání a vyhodnocení polohy pedálů elektrovozidla
Other Titles: Sensing and Processing System for Electric Vehicle Pedals
Authors: Trojan, Adam
Advisor: Zavřel Martin, Ing.
Referee: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41857
Keywords: snímač polohy;plynový pedál;hallova sonda;permanentní magnet;bezkontaktní snímání;operační zesilovač;operační síť
Keywords in different language: position sensor;accelerator pedal;hall probe;permanent magnet;contactless sensing;operational amplifier;operational network
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na shrnutí platných norem a doporučení v souvislosti se snímáním polohy pedálů elektrovozidla. V práci jsou popsány běžně používané principy snímání polohy pedálu a jejich alternativy. Je proveden výběr vhodného principu pro aplikaci ve spojení s plynovým pedálem studentské elektroformule, konkrétně snímání polohy pedálu pomocí dvojice Hallových sond. Práce taktéž popisuje postup při návrhu elektrického schématu a jeho realizaci na desce plošných spojů. Obsahuje také záznam z experimentálního měření, ověřujícího správnou funkčnost vyrobeného prototypu snímače.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on the current standards and recommendations in application with sensing the position of the electric vehicle pedals. The thesis summarizes the commonly used principles of sensing the position of the pedal and their alternatives. A selection of a suitable principle for application in conjunction with the accelerator pedal of the student electrical formula is made, specifically sensing the position of the pedal using a pair of Hall probes. The work also describes the procedure for the design of the electrical diagram and its implementation on the printed circuit board. It also contains a record of experimental measurements, verifying the correct functionality of the manufactured prototype sensor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_FINAL_PDF.pdfPlný text práce9,48 MBAdobe PDFView/Open
082185_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
082185_oponent.pdfPosudek oponenta práce885,4 kBAdobe PDFView/Open
082185_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce94,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.