Title: Does 3D GIS provide a different insight than 2D?
Other Titles: Poskytuje 3D GIS jiný pohled než 2D?
Authors: Jedlička, Karel
Hájek, Pavel
Citation: JEDLIČKA, K. HÁJEK, P. Does 3D GIS prvide a different insight than 2D?. In: 8th International Conference on Cartography & GIS Proceedings Vol.1. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 635-647. ISSN 1314-0604.
Issue Date: 2020
Publisher: Bulgarian Cartographic Association
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/43125
ISSN: 1314-0604
Keywords: 3D GIS;případy užití;3D a 2D srovnání;hs-layers ng;openlayers;cesium
Keywords in different language: 3D GIS;use cases;3D and 2D comparison;hs-layers ng;openlayers;cesium
Abstract: Třetí dimenze v GIS se dnes objevuje všude. Když někdo vidí perspektivu (nebo dokonce celou 3D vizualizace) 3D geografických dat, jeho první reakce je obvykle velmi pozitivní. Avšak po druhém pohledu nebo při delší práci s 3D GIS si uživatel někdy neuvědomuje žádnou nebo minimální přidanou hodnotu, doprovázenou nevyžádanou složitost způsobená potřebou zacházet s 3D daty na 2D obrazovce (nebo obecně na nějakém 3D zobrazovacím zařízení). Příspěvek si klade za cíl představit výstupy z nasazeného online dotazníku, který se zabýval srovnáním řešení úkoly založené na 2D nebo 3D vizualizaci dat. Na základě těchto výstupů uvádíme několik příkladů osvědčených postupů skládající se z workshopů a cvičení, jak pracovat s 3D geografickými daty, následované příklady výstupů projektů práce s 3D geografickými daty. Poté jsou diskutovány výhody a nevýhody takových případů použití. Zaměřili jsme se na případy, kdy použití třetí souřadnice má přidanou hodnotu ve srovnání s dvourozměrnými geografickými daty, jejich analýzou a vizualizace.
Abstract in different language: visualization) of 3D geographical data, his or her first reaction is usually very positive. However, after a second look or a longer work with the 3D GIS, the user sometimes realizes no or minimal added value, accompanied by unsolicited complexity caused by the need to handle 3D data on a 2D screen (or on some 3D portraying device in general). The contribution aims to present outputs from a deployed online questionnaire, which dealt with comparison of solving tasks based 2D or 3D visualization of data. Based on such outputs we provide several best practices examples consisting of workshops and tutorials, how to work with 3D geographic data, followed by examples of projects’ outputs dealing with 3D geographical data. The pros and cons of such use cases are then discussed. We focused on cases where the use of the third coordinate adds value comparing to two-dimensional geographic data, their analysis, and visualization.
Rights: © Bulgarian Cartographic Association
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KGM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
8ICCGIS_Proceedings_Vol1_2020-Optimized.pdf38,97 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD