Title: Správní trestání v oblasti památkové péče
Other Titles: Administrative Monetary Penalty within the Area of Historic Preservation
Authors: Chňoupek, Tomáš
Advisor: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Henych Václav, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43239
Keywords: správní trest;nápravné opatření;památková péče;sankční řízení;nápravné řízení;přestupek;povinnost;veřejný zájem;správní delikt;zákon
Keywords in different language: administrative penalty;corrective measure;monument preservation;sanctions proceeding;corrective proceeding;offence;obligation;public interest;administrative wrong;law
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou ukládání sankcí za přestupky na úseku státní památkové péče a nápravou nežádoucích stavů předpokládaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Cílem práce je poukázat na některé možné problémy současné právní úpravy a navrhnout jejich případné řešení. Jádrem práce je účinná právní úprava v souvislosti s ukládáním sankcí fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám za přestupky spáchané na úseku památkové péče, stejně jako možnost orgánů státní památkové péče ukládat v zákonem předvídaných situacích nápravná opatření s cílem zachování kulturního bohatství České republiky.
Abstract in different language: My diploma thesis deals with the issue of imposing sanctions for offences committed within the area of historic monument preservation and rectification of undesirable conditions envisaged by Act No. 20/1987 Ed., on state historic monument preservation. The aim of my thesis is to point out certain possible issues of current legislation and to propose their possible solutions. The core of my diploma thesis is effective legislation in connection with imposing sanctions on natural persons, legal entities and natural persons involved in business for offences committed within the area of historic preservation just as the possibility of state monument care authorities to impose corrective measures in statutory situations in order to preserve the cultural wealth heritage of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Tomas Chnoupek.pdfPlný text práce771,67 kBAdobe PDFView/Open
Chnoupek-op-Henych.docxPosudek vedoucího práce16,08 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Chnoupek-ved-Malast.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Chnoupek.pdfPrůběh obhajoby práce567,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.