Title: Úřední deska a problematika publikace
Other Titles: Official notice board and problem of the publication
Authors: Kodýdková, Pavla
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43292
Keywords: úřední deska;problematika publikace;veřejná správa;právní předpisy;publikace pro nevidomé
Keywords in different language: official board;problematics of publication;public administration;legal regulations;publications for the blind
Abstract: Bakalářská práce na téma Úřední deska a problematika publikace pojednává o historii právní úpravy úřední desky, o samotném pojmu úřední deska, o současné právní úpravě. Dále se blíže věnuje jednotlivým typům úřední desky a právním předpisům, které ve svém znění úřední desku jakkoli upravují. Je zde rozebráno, jaké subjekty mají povinnost úřední desku zřizovat, jaké dokumenty se zveřejňují a podle jaké právní úpravy, či jaké lhůty se při publikaci dodržují. Část práce je věnována praxi ve vedení úřední desky v obci Malý Bor.
Abstract in different language: The bachelor's thesis on the topic of the Official Board and the problematics of the publication deals with the history of the legal regulation of the official board, with the very concept of the official board, with the current legal regulation. It also deals in more detail with the individual types of official notice boards and legal regulations which, in their wording, regulate the official notice board in any way. It discusses which entities are obliged to establish an official board, what documents are published and according to which legislation or what deadlines are observed for publication. Part of the work is devoted to the practice of publication to the official board in the village of Malý Bor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Kodydkova BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce633,69 kBAdobe PDFView/Open
Kodydkova BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce519,68 kBAdobe PDFView/Open
Kodydkova BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce290,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.