Title: Druhy žalob v civilním procesu
Other Titles: Types of action in The Civil Process
Authors: Rudlová, Barbora
Advisor: Pulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43364
Keywords: druhy žalob;statusová žaloba;určovací žaloba;žaloba na plnění;žaloba na založení;změnu a zánik právního vztahu;žaloba
Keywords in different language: types of actions;determination action;action for performance;action
Abstract: Tato diplomová práce na téma: Druhy žaloby v civilním procesu, je založena především na odborné literatuře, judikatuře a je rozdělena do dvou kapitol. Cílem diplomové práce je analyzovat institut soudního řízení, poté analyzovat jednotlivé typy žalob, které slouží k ochraně práv v občanskoprávních řízeních. V závěru práce jsou popsány žaloby ve Velké Británii, úvod popisuje žaloby obecně a některé její náležitosti. Druhá část práce se obecně a konkrétně zabývá druhy sporů, které jsou z důvodu nedostatečné legislativy konfrontovány s judikaturou soudů. Některé body jsou zaměřeny na konkrétní druhy. Poslední část se věnuje soudním sporům ve Velké Británii, soudnímu systému v Anglii a občanskoprávním sporům v Anglii a Walesu.
Abstract in different language: his diploma thesis on "Type of Actions in Civil Process" is based mainly on professional literature and case law and is divided into two chapters. The aim of the thesis is to analyze the institute of the lawsuit, then to analyze the various types of lawsuits that serve to protect rights in civil proceedings and, at the end of the work, lawsuits in Great Britain are described, the introduction describes the action in general and some of its essentials. The second part of the thesis deals generally and concretely with the types of lawsuits that are confronted with the case-law of the courts due to insufficient legislation. Some points are focused on specific species. The last part deals with the lawsuit in the UK, the judicial system in England, and the civil action in England and Wales.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Rudlova.pdfPlný text práce972,92 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Rudlova 2.pdfPosudek oponenta práce74,21 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Rudlova 2.pdfPosudek vedoucího práce100,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Rudlova2.pdfPrůběh obhajoby práce312,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.