Title: Trestný čin krádeže
Other Titles: The criminal offence of theft
Authors: Matějovský, Marek
Advisor: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43422
Keywords: krádež;§ 205 trestního zákoníku;kriminální statistiky;majetkový trestný čin;komparace
Keywords in different language: theft;section 205 of the czech criminal code;crime statistics;property crime;comparison
Abstract: Tématem mé diplomové práce je trestný čin krádeže. Hlavním cílem této diplomové práce je popsat tento kriminální jev komplexním způsobem. Dalšími cíli jsou srovnání české a německé právní úpravy trestného činu krádeže, zanalyzování vývojového trendu páchání trestného činu krádeže za použití kriminálních statistik, kdy se mimo jiné zaměřuji také na to, jak se do těchto statistik promítla epidemie COVIDU-19, a konečně posledním stanoveným cílem je vhodné legislativní řešení v souvislosti s drobnými krádežemi v době nouzového stavu. S ohledem na tyto cíle člením svou diplomovou práci do pěti kapitol. První kapitola se zaměřuje na vývoj právní úpravy krádeže. Konkrétně se pak zaměřuji na římské právo, Koldínův zákoník, trestní zákon z roku 1852 a na trestněprávní úpravy 20. a 21. století. Ve druhé kapitole pracuji s aktuální českou trestněprávní úpravou, přičemž provádím rozbor základních a kvalifikovaných skutkových podstat trestného činu krádeže podle ustanovení § 205 trestního zákoníku. Třetí kapitola se týká německé trestněprávní úpravy krádeže, která se nachází v německém trestním zákoníku (StGB). V rámci této kapitoly provádím komparaci české a německé trestněprávní úpravy krádeže, kdy své postřehy prezentuji v závěrečné kapitole diplomové práce. Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na krádež pohledem statistik poskytnutých ze strany Policie České republiky, Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, Vězeňské služby České republiky a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. V této kapitole si tak lze udělat názor o vývojovém trendu trestného činu krádeže. Kromě toho se také zabývám statistikami z roku 2020 s ohledem na vyhlášený nouzový stav. V páté, tedy závěrečné kapitole navrhuji jak aplikační, tak i legislativní řešení s ohledem na aplikaci ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku ve vztahu k drobným krádežím. Co se týká zdrojů, tak při psaní diplomové práce jsem pracoval s právními předpisy, učebnicemi, elektronickými zdroji, judikaturou soudů a v neposlední řadě také s komentářovou literaturou.
Abstract in different language: The theme of my diploma thesis is the criminal offence of theft. My main goal of the diploma thesis is described this criminal phenomenon comprehensively. Other goals are a comparison of the Czech and German legislation of theft and an evaluation of development trend of committing of this criminal offence by using the criminal statistics when I also focus on the situation with COVID-19. Last but not least, my goal is to suggest a suitable legislative solving in connection with petty theft during a state of national emergency. That is why I divide my diploma thesis into five parts. The first chapter is focused on a development of legislation of theft. Specifically, I deal with Roman law, Koldin´s Code, the Criminal Code Act 1852 and finally with legislation of the 20th century and the 21st century. In the second chapter I work with the current Czech criminal law and I analyze the criminal offence of theft according to Section 205 of the Czech Criminal Code. In the third chapter I deal with the German legislation of the criminal offence of theft that is protected in the 19th chapter of the German Criminal Code. Besides other things, I make a comparison whose result I describe at the end of my diploma thesis. In the fourth chapter I focus on theft with the help of criminal statistics provided by the Police of the Czech Republic, the Prosecutor General's Office, the Prison Service of the Czech Republic and by the Institute of Criminology and Social Prevention. It is possible to create an idea about a development trend of the criminal offence of theft. In addition, I deal with criminal statistics relating to the criminal offence of theft during the state of national emergency. Finally, in the last chapter, I propose both application and legislative solution with regard to Section 205 of the Czech Criminal Code in relation with petty theft. During writing my diploma thesis I have worked with laws, law textbooks, electronic resources, case law and finally with a legal commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Trestny cin kradeze - Marek Matejovsky.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouci_matejovsky.pdfPosudek vedoucího práce89,48 kBAdobe PDFView/Open
posudek DP Matejovsky-kradez.pdfPosudek oponenta práce57,17 kBAdobe PDFView/Open
pr. ob. Matejovsky.pdfPrůběh obhajoby práce280,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.