Title: Stavební a sousedské právo ve starém městském právu
Other Titles: Construction Law and Neighbor Law in Municipal Law
Authors: Moravec, Michal
Advisor: Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43446
Keywords: právo;právní dějiny;městské právo;stavební právo;sousedské právo;středověk;pavel kristián z koldína;brikcí z licska;písař jan;práva městská království českého;právní kniha písaře jana;šestipanský úřad
Keywords in different language: law;law history;municipal law;construction law;neigbor law;middle ages;pavel kristian of koldin;brikcí of licsko;scribe jan;town laws of the bohemian kingdom;law book of the scribe jan;six-gentlemen office
Abstract: Tato diplomová práce je složena ze čtyč kapitol, přičemž první z nich se zaobírá obecně městským právem, jeho prameny a jeho vývojem. Druhá kapitola je věnována sousedskému právu, v jakých právních pramenech lze normy sousedského práva nalézt a též jeho institutům. Ve třetí kapitoly bych obdobně popsal i stavební právo a v poslední závěrečné kapitole bych rád popsal instituty sousedského práva, jež mají schopnost zasáhnout právní sféru souseda a jejich řešení. Po přečtení práce by čtenář měl získat základní přehled o městském právu a o jeho stavebních a sousedských právních normách.
Abstract in different language: This diploma thesis consists of 4 chapters. First chapter is dealing with municipal law in general, it´s sources a it´s development. Second chapter is dealing with neigbor law, it describes in what sources can be rules of neighbor law found and it also describes it´s institutes. Third chapter will be about construction law, I´d like to describe construction law more or less the same way as I describe the neigbor law in second chapter. In last chapter I´d like to describe specific institutes of neigbor law, which have the power to strike into law sphere of ones neighbor and their solving. After reading of the thesis ones should gain basic overview of municipal law and it´s neigbor and construction rules.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stavebni a sousedske pravo ve starem mestskem pravu - Moravec.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
DP - Moravec Michal.pdfPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
OP - Moravec Michal.pdfPosudek oponenta práce407,72 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Moravec Michal.pdfPrůběh obhajoby práce289,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.