Title: Konfiskace a znárodnění majetku v letech 1945 - 1948 na Karlovarsku
Other Titles: Confiscation and nationalization of property in the years 1945 - 1948 in Carlsbad region
Authors: Šefflová, Kateřina
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43457
Keywords: exilová vláda;poválečná vláda;národní správa;konfiskace;znárodnění;dekrety prezidenta republiky;druhá světová válka;karlovarsko;odsun;německé obyvatelstvo
Keywords in different language: exile government;post-war government;national administration;confiscation;nationalization;decrees of president of republic;world war ii.;transfer;german population
Abstract: Diplomová práce pojednává o zásazích do majetkových práv po druhé světové válce, zejména konfiskaci a znárodnění. Cílem práce je podat ucelené informace o této problematice v obecné rovině a následně se zaměřit na území Karlovarského regionu. Práce je členěna do pěti hlavních kapitol. Úvodní kapitola se věnuje historickým událostem, které předcházely a směřovaly k provedení konfiskace a znárodnění. Druhá kapitola obsahuje vysvětlení pojmu dekretů prezidenta republiky, jejich druhy a postup jejich vydávání. Třetí a čtvrtá kapitola je již zaměřena na samotnou konfiskaci a znárodnění a na dekrety, které byly pro tyto majetkoprávní zásahy právním základem. Pátá kapitola se věnuje území Karlovarska. Popisuje, jak se historické události dané doby promítaly v této oblasti, průběh konfiskace a její výsledky. Kapitola je ukončena uvedením příkladu znárodnění podniku pro Karlovarský region typický, a to Becherovky.
Abstract in different language: This thesis is focused on interventions to property rights after the World War II., especially on confiscation and nationalization. The aim of this thesis is provide comprehensive information about this problematic in general row and then focused on the Carlsbad region. The thesis is divided into five main chapters. The first chapter is devoted to historical events which preceded and lead to confiscation and nationalization. The second chapter includes explanation of term of decrees of president of republic, their types and process of issuing. The third and fourth chapter is focused on confiscation and nationalization and on decrees which were legal basis for these property law interventions. The fifth chapter is devoted to Carlsbad region. It describes how the historical events of this period were reflected in this area, process and results of confiscation. The chapter is ended by example of nationalization of company which is typical for Carlsbad region, Becherovka.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sefflova Katerina.pdfPlný text práce4,76 MBAdobe PDFView/Open
DP - Sefflova Katerina.pdfPosudek vedoucího práce782,62 kBAdobe PDFView/Open
OP - Sefflova Katerina.pdfPosudek oponenta práce593,46 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Sefflova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce263,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.