Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Analysis of Economic Situation of a Company
Authors: Hering, Jan
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Šimek, Bohuslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4346
Keywords: horizontální a vertikální analýza;analýza poměrových ukazatelů;analýza rozdílových ukazatelů;analýza soustav ukazatelů;analýza prostředí podniku
Keywords in different language: horizontal and vertical analysis;analysis of financial ratios;analysis of distance indicators;analysis of system indicators;analysis of company environment
Abstract: Předložená bakalářská práce se týká finanční analýzy podniku Schwarzmüller s.r.o. a stanovením návrhu na zlepšení jeho konkurenceschopnosti. V první části je stručně představen zvolený podnik. Po ní následuje část teoretická, ve které jsou uvedena východiska pro posouzení ekonomické situace podniku. O teoretickou část se opírá část praktická. V té je sestavena finanční analýza společnosti na základě dat z účetních výkazů z let 2005 ? 2010. Dále následuje analýza prostředí podniku. Zjištěné výsledky jednotlivých analýz umožnily zhodnotit ekonomickou situaci podniku a stanovit konkrétní návrhy na její zlepšení. Podle zvyklostí hodnocení finanční analýzy, se společnost nachází v komplikované situaci a její budoucí vývoj je velmi nejasný. Je však nutné uvažovat fakt, že je společnost Schwarzmüller s.r.o. součástí evropského koncernu, v němž má předem určenou roli a směr, kterým se má podnik ubírat.
Abstract in different language: The Bachelor thesis applies financial analysis of company Schwarzmüller s.r.o. and determination of proposals for improvement its competitive advantages. The first part briefly introduces the company. In the following part are introduced theoretical explanations of financial analysis. The practical part which is based on the theoretical explanations includes financial analysis of the selected company calculated on the basis of data from annual reports of the company for the years 2005 ? 2010. This is followed by analysis of the company environment. Observed results from each analysis allowed an assessment of the overall economic situation of the company and determine the specific proposals for improvement. According to the observed results of financial analysis, the company is in a complicated situation and its future progress is unclear. But there is one important fact the company Schwarzmüller s.r.o. is a member of whole European concern in which the company has predetermined role and direction of its development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2012 _Jan Hering_.pdfPlný text práce22,15 MBAdobe PDFView/Open
Hering v.pdfPosudek vedoucího práce295,18 kBAdobe PDFView/Open
Hering o.pdfPosudek oponenta práce293,54 kBAdobe PDFView/Open
Hering ob.pdfPrůběh obhajoby práce141,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.