Title: Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání
Other Titles: The circumstances excluding illegality in administrative law
Authors: Koubek, Lukáš
Advisor: Balounová Jana, JUDr. Ph.D.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43466
Keywords: okolnosti vylučující protiprávnost;krajní nouze;nutná obrana;svolení poškozeného;přípustné riziko;oprávněné použití zbraně;přestupek;správní právo;správní trestání správní delikt;protiprávnost
Keywords in different language: circumstances excluding illegality;extreme emergency;necessary defense;consent of the aggrieved party;admissible risk;authorized use of weapon;offence;administrative law;administrative penalties;administrative offence;illegality
Abstract: Tato diplomová práce na téma "okolnosti vylučující protiprávnost ve sprváním trestání" si klade za cíl analyzovat okolnosti vylučující protiprávnost obsažených ve správním právu. První kapitola je zaměřena na okolnosti vylučující protiprávnost jako na celek, a na některé pojmy důležité pro tuto problematiku. Druhá až šestá kapitola je zaměřena na jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost. Tyto kapitoly vymezují podmínky, které musí být splněny pro uplatnění konkrétních okolností vylučujících protiprávnost. Poslední kapitola je zaměřena na situace, kdy nebyly zcela naplněny podmínky těchto okolností. V těchto případech jsou okolnostli vylučující protiprávnost posuzovány jako polehčující okolnosti. Hlavním cílem této práce je provést kompletní analýzu okolností vylučující protiprávnost a analyzovat jejich praktické využití. Jedním z hlavních cílu práce bylo také vysvětlit problematické aspekty výkladu některých okolností.
Abstract in different language: This diploma thesis "The circumstances excluding illegality in administrative law" focuses on the analysis of circumstances excluding illegality which are contained in administrative law. The first chapter concerns itself with circumstances excluding illegality in administrative law as a whole, and also some important concepts related to this topic. The second to sixth chapter are focused on the concrete circumstances excluding illegality. In these chapters this diploma thesis focused concrete condition of circumstances, which must be met.The last part is focused on situations where these conditions have not been fully met. In these situations, circumstances excluding illegality are not used, but they may function as mitigating circumstances The main objective of this diploma thesis was carrying out a complete analysis of circumstances excluding illegality and analyzing the practical use of these circumstances. One of the objectives was also to explain the problematic issues of interpretation of some these circumstances.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okolnosti vylucujici protipravnost ve spravnim trestani_Koubek Lukas_ DP2021..pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
DP-Koubek-Malast.pdfPosudek oponenta práce47,74 kBAdobe PDFView/Open
DP-Koubek-Balounova.pdfPosudek vedoucího práce44,83 kBAdobe PDFView/Open
DP-Koubek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce523,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.