Title: Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku
Other Titles: Arbitration in international trade
Authors: Horvátová, Kateřina
Advisor: Kunz Oto, JUDr. CSc.
Referee: Müller Milan, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43489
Keywords: rozhodčí řízení;rozhodce;rozhodné právo;rozhodčí smlouva;rozhodčí soud při hospodářské komoře české republiky a agrární komoře české republiky;rakousko;rozhodčí nález;uznání rozhodčího nálezu;výkon rozhodčího nálezu
Keywords in different language: arbitration;arbitrator;applicable law;arbitration agreement;arbitration court attached to the economic chamber of the czech republic and agricultural chamber of the czech republic;austria;arbitral award;recognition of the arbitral award;enforcement of the arbitral award
Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku. Autorka se v začátku práce soustředí na přiblížení teoretických koncepcí, základních zásad, výhod a nevýhod rozhodčího řízení. Následně jsou v práci obsaženy jednotlivé typy rozhodčích smluv, je specifikována problematika rozhodného práva a přiblíženo postavení osoby rozhodce. V další části je vymezeno postavení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a agrární komoře ČR a je porovnána úprava rozhodčího řízení v tuzemsku s úpravou v Rakousku. V poslední části se diplomová práce zaměřuje na přiblížení problematiky uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the topic of arbitration in international trade. At the beginning of the diploma thesis, the author focuses on the approach to theoretical concepts, basic principles, advantages and disadvantages of arbitration. Subsequently, the work contains individual types of arbitration agreements, specifies the issue of applicable law and approaches the position of the arbitrator. The next part defines the position of the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic and compares the regulation of arbitration proceedings in the Czech Republic with the regulation in Austria. In the last part, the diploma thesis focuses on the approach to the issue of recognition and enforcement of foreign arbitral awards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozhodc_i_ r_i_zeni_ v mezina_rodni_m obchodni_m styku.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Horvatova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Horvatova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce741,75 kBAdobe PDFView/Open
Horvatova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce277,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.