Title: Informované souhlasy pro radiodiagnostická vyšetření
Other Titles: Informed consents for radiodiagnostic examinations
Authors: Koutníková, Lenka
Advisor: Vondráková Alena, MUDr. Ph.D.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44213
Keywords: informované souhlasy - cíl;význam;historie a formy;radiodiagnostická vyšetření - skiagrafie;skiaskopie;ultrasonografie;výpočetní tomografie a magnetická rezonance.
Keywords in different language: objective;significance;history and forms;diagnostic radiological examinations - skiagraphy;skiascopy;ultrasonography;computed tomography and magnetic resonance imaging
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice informovaných souhlasů používaných při radiodiagnostických vyšetřeních v Nemocnici Sokolov. Skládá se z části teoretické a části praktické. Teoretická část obsahuje definování pojmu informovaný souhlas, pojednává o jeho významu, principech, historii a formách, popisuje jeho právní oporu a zdůvodňuje jeho existenci a nutnost využívání ve zdravotnictví, včetně přínosů pro pacienta i zdravotnický personál. V praktické části je zpracován dotazník, který si klade za cíl zmapovat informovanost a srozumitelnost poskytnutých informací u pacientů podstupujících radiodiagnostický výkon, dále porovnává několik konkrétních informovaných souhlasů z různých zdravotnických pracovišť rozdílných úrovní.
Abstract in different language: he thesis deals with the problematic of informed consent used for diagnostic radiological examinations in the Sokolov Hospital. The thesis consists of the theoretical and practical part. The theoretical part contains the definition of the term informed consent, discusses its significance, principles, history and forms, describes its legal support and explains its existence and the need to use it in health care including all benefits for both patient and medical staff. In the practical part is processed the survey which aimed to map the information value and comprehensibility of the provided information of patients undergoing a diagnostic radiological procedure and then compares a few specific informed consents from various medical workplaces of different levels
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koutnikova Lenka RASK BP.pdfPlný text práce6,43 MBAdobe PDFView/Open
Koutnikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce307,89 kBAdobe PDFView/Open
Koutnikova_OP.pdfPosudek oponenta práce370,27 kBAdobe PDFView/Open
Koutnikova.pdfPrůběh obhajoby práce375,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.