Title: Kreativní svačiny pro děti 1. stupně ZŠ
Other Titles: Creative snacks for primary school children
Authors: Fusková, Markéta
Advisor: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Honzíková Jarmila, Prof. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44358
Keywords: příprava pokrmů;kreativita;mladší školní věk;výživa;potraviny;stravování;svačina
Keywords in different language: food preparation;creativity;primary school children;nutrition;foodstuffs;feeding;snack
Abstract: Tato práce se zabývá dopoledním stravováním žáků na 1. stupni ZŠ. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola je zaměřena na charakteristiku mladšího školního věku, základy zdravého stravování, návrhy dopoledních svačin a kreativní balení pokrmů. Součástí závěru první kapitoly je stručná charakteristika pojmu "kreativita". Druhá polovina teoretické části je zaměřena na programy a legislativu podporující stravování žáků na základní škole. Diplomová práce obsahuje praktickou část. V praktické části jsou uvedeny metodicky zpracované vyučovací hodiny týkající se přípravy kreativních dopoledních svačin. V poslední kapitole diplomové práce je uvedena reflexe realizovaných vyučovací hodiny na 1. stupni ZŠ.
Abstract in different language: This thesis deals with the morning snacks of pupils at the first stage of primary school. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter focuses on the characteristics of the younger school age, the basics of healthy eating, suggestions for the morning snacks and creative packaging of meals. Part of the conclusion of the first chapter is a brief description of the concept of "creativity". The second half of the theoretical part is focused on programmes and legislation supporting the catering of pupils in primary school. The thesis contains a practical part. The practical part lists methodically processed teaching hours related to the preparation of creative morning snacks. In the last chapter of the thesis, a reflection of realized lessons at the first stage of primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kreativni svaciny pro deti 1. stupne ZS.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce35,88 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce39,17 kBAdobe PDFView/Open
Fuskova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce301,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.