Title: Anglicky mluvící rodilí mluvčí ve městě Plzeň
Other Titles: English Native Teachers in Plzeň
Authors: Petrová, Zuzana
Advisor: Tollet William Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44734
Keywords: anglický jazyk;rodilí mluvčí;učitelé;česká republika;plzeň;vzdělávání;vzdělání;historie;časté chyby.
Keywords in different language: english;native speakers;native teachers;czech republic;plzeň;education;history;common mistakes.
Abstract: Bakalářská práce English Native Teachers in Plzeň se zabývá jak tématem anglicky mluvících rodilých mluvčí, kteří učí v českých vzdělávacích institucích, tak i historií anglického jazyka na území České republiky. Dále se zaměřuje na pozici angličtiny v českém školství a stručně také rozebírá chyby, jež čeští studenti v anglickém jazyce dělají. Výzkumnými cíli této práce bylo získat informace týkající se anglicky mluvících rodilých mluvčí v Česku a provést výzkum, z něhož bude zřejmé, jakou mají pedagogickou praxi nebo do jaké míry užívají českého jazyka při výuce angličtiny. Důraz byl kladen také na jejich osobní zkušenost s výukou na našem území a na chyby, se kterými se respondenti na školách při výuce setkávají. Respondentům (rodilým mluvčím, kteří učí v Plzni) byl distribuován dotazník, jehož výsledky byly posléze zpracovány a přeneseny do tabulek v programu Microsoft Excel. Z výsledků například vyplývá, že nepočetnější skupina respondentů získala bakalářský titul nebo také, že téměř třetina z nich nikdy neučila ve své rodné zemi. Výsledky zkoumání také naznačují, že většina respondentů, kteří mají pevný úvazek ve vzdělávací instituci, učí na středních školách. Je z nich také patrné, že více než polovina respondentů užívá českého jazyka při výuce nové slovní zásoby, či že za nejčastější chyby jsou respondenty považovány chyby, které studenti dělají v gramatice.
Abstract in different language: The thesis English Native Teachers in Plzeň deals not only with the under-researched topic of native speakers of English who teach in Czech education institutions, but also with the history of the English language in the Czech Republic and its position in the Czech education system. The thesis briefly examines common mistakes that Czech students make. The objective of the thesis was to conduct information regarding native speakers' professional background as well as to research their personal teaching experience in the city of Plzeň. The aim was also to establish to what extent they use the Czech language during lessons, and to determine errors they encounter in schools. A questionnaire was distributed to the research subjects (native teachers in Plzeň) and subsequently analysed. From the results it is apparent that the largest portion of respondents has completed the bachelor degree programme, and almost a third of them did not teach in their home country. The results also show that the largest portion of respondents does not have a full-time employment at any education institution; however, the majority of people with a full-time employment teach at a high school. The majority of respondents use Czech when teaching English vocabulary and the most common errors are by the majority of native teachers considered to appear in grammar.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP final.pdfPlný text práce867,73 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Tollet_Petrova.pdfPosudek vedoucího práce811,12 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Petrl_Petrova.pdfPosudek oponenta práce946,64 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Petrova.pdfPrůběh obhajoby práce402,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.