Title: Možnosti znovupoužití epoxidových zalévacích směsí
Other Titles: Possibilities of Reuse of Epoxy Potting Mixtures
Authors: Frank, Jan
Advisor: Hornak Jaroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Michal Ondřej, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48009
Keywords: epoxidové pryskyřice;polymery;reaktoplasty;znovuvyužití epoxidových pryskyřic;pyrolýza;solvolýza;mechanické drcení;stárnutí;rezistivita;polarizační indexy;dielektrické ztráty;permitivita;tahové zkoušky;bds;statistické vyhodnocení
Keywords in different language: epoxy resins;polymers;thermosets;epoxy resin reuse;pyrolysis;solvolysis;mechanical crushing;aging;resistivity;polarization indices;dielectric losses;permittivity;tensile tests;bds;statistical evaluation
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na možnost znovuvyužití epoxidové pryskyřice jako plniva v nově vyráběných epoxidových pryskyřicích. Cílem diplomové práce je porovnání elektrických a mechanických vlastností za studena tvrzené epoxidové pryskyřice s vlastnostmi nově vzniklých vzorků. Nově vzniklé vzorky jsou vytvořeny s 1% plněním na prášek rozdrcených epoxidových pryskyřic. K plnění vzorků jsou použity nestárnuté epoxidové pryskyřice a pryskyřice podrobené zrychlenému stárnutí teplem a UV světlem. Práce také vyhodnocuje vlastnosti epoxidové pryskyřice před a po stárnutí teplem a UV světlem.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the possibility of reusing epoxy resin as a filler in newly produced epoxy resins. The aim of the diploma thesis is to compare the electrical and mechanical properties of cold-cured epoxy resin with the properties of newly formed samples. The newly formed samples were made with a 1% filling to the crushed epoxy resins. The fillers were made of ageless epoxy resin and heat and UV light aged resin. Furthermore, the properties of the epoxy resin before and after aging by heat and UV light were also evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_frankj_FEL_ZCU.pdfPlný text práce5,19 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,69 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,46 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce35,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.