Title: Kritika morálky v díle Friedricha Nietzscheho
Other Titles: Criticism of morals in the work of Friedrich Nietzsche
Authors: Hájek, Karel
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Kastnerová, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4809
Keywords: kritika;morálka otrocká;morálka panská;přehodnocení hodnot;Zarathustra;smrt boha;nadčlověk;vůle k moci;věčný návrat stejného
Keywords in different language: criticism;morality of slaves;morality of masters;revaluation of values;Zarathustra;death of god;superman;will to power;eternal return of same
Abstract: Práce se zaměřuje na základní myšlenky Friedricha Nietzscheho. Při čemž, hlavním cílem práce je podrobná analýza jeho kritiky morálky. V práci se snažím poukázat na vývoj myšlení tohoto filosofa, kdy se postupně propracoval skrze jeho "pozitivistické" období až k úvahám nad kritikou morálky, hlásáním změn hodnot a potřebou příchodu nadčlověka. Práce samotná je i tak koncipována, zpočátku má popisný charakter ohledně Nietzscheho života, díla a pramenů jeho myšlení. Posléze přechází v komparaci mezi jeho dvojím rozlišením morálek a v závěru práce se zabývá i Nietzscheho Zarathustrou.
Abstract in different language: The thesis focuses on basic ideas of Friedrich Nietzsche. The main aim of this thesis is a detailed analysis of his critique of morality. In the thesis I try to highlight the development of thinking of this philosopher, which has gradually worked its way through his "positivist" period to reflections on critique of morality, proclamations about the need for a change and the arrival of Superman. The thesis itself is designed so, at the beginning it is descriptive about Nietzsche's life, works and origins of his thinking. Then it moves to comparison of his two definitions of morality and the ending of the thesis also deals with Nietzsche's Zarathustra.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kritika moralky v dile Friedricha Nietzscheho.pdfPlný text práce340,43 kBAdobe PDFView/Open
Hajek Karel_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Hajek Karel_Kastnerova Martina.docPosudek oponenta práce70 kBMicrosoft WordView/Open
Hajek_Karel.pdfPrůběh obhajoby práce276,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.