Title: Vybrané trendy v elektronickém obchodování B2C
Other Titles: Trends in B2C e-commerce
Authors: Plevková, Pavlína
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50119
Keywords: e-commerce;b2c;e-shop;internet;trendy;online kurzy;online vzdělávání
Keywords in different language: e-commerce;b2c;e-shop;internet;trends;online course;online education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vybranými trendy v elektronickém obchodování na B2C trhu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Hlavním cílem bakalářské práce je identifikovat online kurzy jako jeden z vybraných trendů v elektronickém obchodování a zjistit motivaci a chování zákazníků při výběru a využívání této formy nákupu. Práce je rozdělena do 6 kapitol. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na základní definici e-commerce a dále pak na e-commerce ve službách, konkrétně ve vztahu k online kurzům. Třetí kapitola se zabývá marketingovým mixem online kurzů. Poslední tři kapitoly jsou zaměřeny na praktickou část práce. Čtvrtá kapitola uvádí metodiku výzkumného šetření konkrétně rozhovorů. Zbylé dvě kapitoly se zabývají vyhodnocení zjištěných informací z rozhovorů.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with selected trends in electronic commerce on the B2C market. It is divided into a theoretical and a practical part. The main goal of the bachelor thesis is to identify online courses as one of the trends in electronic commerce and customer behavior when choosing and using this form of purchase. The work is divided into 6 chapters. The first two chapters are focused on the basic definition of e-commerce and then on e-commerce in services, specifically in relation to online courses. The third chapter deals with the marketing mix of online courses. The last three chapters are focused on the practical part of the work. The fourth chapter presents the methodology of the research investigation, specifically the interview. The remaining two chapters deal with the evaluation of the information obtained from the interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Pavlina Plevkova.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Plevkova_Pavlina_v.pdfPosudek vedoucího práce157,46 kBAdobe PDFView/Open
Plevkova_Pavlina_o.pdfPosudek oponenta práce131,41 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.