Název: Kategorizace nástrojů prosazování efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách
Další názvy: Categorization of tools for promoting efficient rainwater management on development sites
Autoři: Kopp, Jan
Hejduková, Pavlína
Kureková, Lucie
Ježek, Jiří
Vogt, David
Citace zdrojového dokumentu: KOPP, J. HEJDUKOVÁ, P. KUREKOVÁ, L. JEŽEK, J. VOGT, D. Kategorizace nástrojů prosazování efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách. Trendy v podnikání, 2022, roč. 12, č. 1, s. 14-23. ISSN: 1805-0603
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51609
ISSN: 1805-0603
Klíčová slova: udržitelný rozvoj měst;hospodaření se srážkovou vodou;prostorové plánování;veřejná správa;ekonomické nástroje
Klíčová slova v dalším jazyce: sustainable urban development;rainwater management;spatial planning;public administration;economic instruments
Abstrakt: Příspěvek představuje návrh kategorizace nástrojů, které může veřejná správa použít pro podporu a prosazování efektivního hospodaření se srážkovou (HDV) na rozvojových plochách měst a obcí. Přehled nástrojů, jejich popis a třídění podle vybraných kritérií vznikl jako součást katalogu pro potřeby tvorby software a metodiky na podporu rozhodovacích procesů v územním plánování v rámci řešení projektu TAČR SS03010080 (2021–2023). Vycházíme z publikovaných obecných přehledů nástrojů a jejich specifikace na problematiku HDV, podloženou metodikami pro jednotlivé kategorie nástrojů. Jednotlivé skupiny nástrojů jsou doplněny příklady z české i zahraniční praxe a kategorizovány podle hierarchické úrovně veřejné správy, podle ovlivněného subjektu a fáze procesu (plánování, realizace, provoz), ve které se nástroj nejlépe uplatňuje. Celkem bylo rozlišeno a charakterizováno 18 skupin nástrojů z pěti základních kategorií, tedy nástrojů normativních, koncepčních, koordinačních a organizačních, ekonomických, dobrovolných a etických. Na základě charakteristik a typologie rozvojových ploch měst budou následně s použitím software a metodiky doporučovány vhodné nástroje prosazování optimálního návrhu HDV specifikované v katalogu.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper proposes categorising the tools public administrations can use to support and promote efficient rainfall (HDV) management on urban and municipal development sites. The overview of tools, their description and classification according to selected criteria was developed as part of a catalogue for the development of software and methodology to support decision-making processes in spatial planning within the framework of the TAČR project SS03010080 (2021–2023). We base our work on published general tool lists and their specifications on HDV issues, supported by methodologies for each tool category. The individual groups of tools are complemented by examples from Czech and foreign practice and categorised according to the hierarchical level of public administration, the affected entity and the process stage (planning, implementation, operation) in which the tool is best applied. In total, 18 tools have been distinguished and characterised from five basic categories, i.e. normative, conceptual, coordination and organisational, economic, voluntary and ethical tools. Based on the characteristics and typology of urban development areas, the appropriate tools for promoting optimal HDV design specified in the catalogue will then be recommended using the software and methodology.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KGE)
Články / Articles (KFU)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
3_Kopp_Hejdukova_Kurekova_Jezek_Vogt.pdf613,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/51609

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD