Title: Kategorizace nástrojů prosazování efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách
Other Titles: Categorization of tools for promoting efficient rainwater management on development sites
Authors: Kopp, Jan
Hejduková, Pavlína
Kureková, Lucie
Ježek, Jiří
Vogt, David
Citation: KOPP, J. HEJDUKOVÁ, P. KUREKOVÁ, L. JEŽEK, J. VOGT, D. Kategorizace nástrojů prosazování efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách. Trendy v podnikání, 2022, roč. 12, č. 1, s. 14-23. ISSN: 1805-0603
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51609
ISSN: 1805-0603
Keywords: udržitelný rozvoj měst;hospodaření se srážkovou vodou;prostorové plánování;veřejná správa;ekonomické nástroje
Keywords in different language: sustainable urban development;rainwater management;spatial planning;public administration;economic instruments
Abstract: Příspěvek představuje návrh kategorizace nástrojů, které může veřejná správa použít pro podporu a prosazování efektivního hospodaření se srážkovou (HDV) na rozvojových plochách měst a obcí. Přehled nástrojů, jejich popis a třídění podle vybraných kritérií vznikl jako součást katalogu pro potřeby tvorby software a metodiky na podporu rozhodovacích procesů v územním plánování v rámci řešení projektu TAČR SS03010080 (2021–2023). Vycházíme z publikovaných obecných přehledů nástrojů a jejich specifikace na problematiku HDV, podloženou metodikami pro jednotlivé kategorie nástrojů. Jednotlivé skupiny nástrojů jsou doplněny příklady z české i zahraniční praxe a kategorizovány podle hierarchické úrovně veřejné správy, podle ovlivněného subjektu a fáze procesu (plánování, realizace, provoz), ve které se nástroj nejlépe uplatňuje. Celkem bylo rozlišeno a charakterizováno 18 skupin nástrojů z pěti základních kategorií, tedy nástrojů normativních, koncepčních, koordinačních a organizačních, ekonomických, dobrovolných a etických. Na základě charakteristik a typologie rozvojových ploch měst budou následně s použitím software a metodiky doporučovány vhodné nástroje prosazování optimálního návrhu HDV specifikované v katalogu.
Abstract in different language: This paper proposes categorising the tools public administrations can use to support and promote efficient rainfall (HDV) management on urban and municipal development sites. The overview of tools, their description and classification according to selected criteria was developed as part of a catalogue for the development of software and methodology to support decision-making processes in spatial planning within the framework of the TAČR project SS03010080 (2021–2023). We base our work on published general tool lists and their specifications on HDV issues, supported by methodologies for each tool category. The individual groups of tools are complemented by examples from Czech and foreign practice and categorised according to the hierarchical level of public administration, the affected entity and the process stage (planning, implementation, operation) in which the tool is best applied. In total, 18 tools have been distinguished and characterised from five basic categories, i.e. normative, conceptual, coordination and organisational, economic, voluntary and ethical tools. Based on the characteristics and typology of urban development areas, the appropriate tools for promoting optimal HDV design specified in the catalogue will then be recommended using the software and methodology.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
3_Kopp_Hejdukova_Kurekova_Jezek_Vogt.pdf613,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD