Title: Posuzování kvality výukového prostředí studenty programu všeobecné ošetřovatelství – pilotní šetření
Other Titles: Assessment of the quality of the learning environment by students of the general nursing programme - a pilot investigation
Authors: Krocová, Jitka
Nováková, Jaroslava
Citation: SIMBARTL, Petr, RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. 8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence, 24. listopadu 2022, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 28-34.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/52963
ISBN: 978-80-261-1112-2
Keywords: studující;studijní program všeobecné ošetřovatelství;dotazník DREEM;dotazník GAD 7;monitorace;vzdělávací prostředí
Keywords in different language: students;general nursing programme;DREEM questionnaire;GAD 7 questionnaire;monitoring;learning environment
Abstract: V posledních letech jsou zvyšovány požadavky na monitoraci vzdělávacího prostředí studujících zdravotnických studijních programů (Lizáková a Novotná, 2017). Za podpory Grantové soutěže FZS ZČU v Plzni bylo provedeno pilotní šetření v oblasti posuzování kvality výukového prostředí studujícími programu Všeobecné ošetřovatelství. K šetření byl použit standardizovaný dotazník Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) a Sedmipoložková škála generalizované úzkostné poruchy (GAD-7). Osloveni k vyplnění dotazníků byli studující 2. a 3. ročníků uvedeného studijního programu FZS ZČU v Plzni. Získaná data jsou aktuálně zpracovávána, výsledky budou složit pro další výzkum v této oblasti týkající se kvality vzdělávacího prostředí. Příspěvek prezentuje pouze první data z uvedeného šetření.
Abstract in different language: In recent years, there have been increasing demands for monitoring the learning environment of students studying healthcare degree programmes (Lizáková and Novotná, 2017). With the support of the Grant Competition of the Faculty of Health Sciences of the University of ZČU in Pilsen, a pilot investigation was conducted in the area of assessing the quality of the learning environment by students of the General Nursing programme. The standardised Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) questionnaire and the seven-item Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7) were used for the investigation. The students of the 2nd and 3rd years of the above-mentioned study programme at the Faculty of Health Sciences of the University of ZČU in Pilsen were contacted to complete the questionnaires. The data obtained are currently being processed, and the results will be used for further research in this area concerning the quality of the educational environment. The paper presents only the first data from the survey.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fzs-sbornik2022-28-34.pdfPlný text309,48 kBAdobe PDFView/Open
fzs-sbornik2022-uvod+tiraz.pdfPlný text426,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.