Title: Spolkové právo se zaměřením na ochranu práv člena spolku
Other Titles: Law of Associations with a focus on the protection of the rights of a member of the association
Authors: Sochor, Jan
Advisor: Šíma Alexander, JUDr.
Referee: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53458
Keywords: spolek;člen;zákon o sdružování;občanský zákoník;orgán spolku;rozhodčí komise;autonomie spolku;práva člena spolku;ochrana člena;vyloučení člena spolku;soudní ochrana
Keywords in different language: association;member;association law;civil code;association body;arbitration committee;autonomy of the association;rights of association members;protection of a member;exclusion of association member;judicial protection
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku spolkového práva s důrazem na ochranu práv členů spolků. Práce zahrnuje analýzu spolkového práva obecně, a to jak jeho historický vývoj, tak vnitřní fungování spolku dle současné právní úpravy. Na tomto teoretickém základě se práce dále zaměřuje na ochranu práv členů spolků, včetně zásadních zákonů a judikatury. Dále práce zkoumá, jak jsou tato práva chráněna a jaké jsou možnosti členů spolků, pokud jsou tato práva porušována. Cílem této práce je podání uceleného pohledu na spolkové právo a ochranu práv členů spolku.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the issues of association law with an emphasis on the protection of the rights of members of associations. The thesis includes an analysis of association law in general, including its historical development and the current legal framework governing the internal functioning of associations. Building on this theoretical foundation, the thesis further examines the protection of the rights of association members, including relevant law regulations and jurisprudence. The thesis also explores how these rights are protected and what options are available to association members if their rights are violated. The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of association law and the protection of the rights of association members.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova Prace - Jan Sochor 2023.pdfPlný text práce717,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Sochor.pdfPosudek vedoucího práce261,4 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Sochor.pdfPosudek oponenta práce395,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Sochor.pdfPrůběh obhajoby práce266,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.