Title: Hodnocení ergonomie pracoviště
Other Titles: Workplace ergonomic evaluation
Authors: Hrčková, Karolína
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Hoffmannová Monika, Ing. Bc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53608
Keywords: ergonomie;analýza rula;emg;fyzická zátěž;montážní pracoviště;lokální svalové zátěž;pracovní poloha;kategorizace práce;hygienické limity
Keywords in different language: ergonomics;rula analysis;emg;physical load;assembly workplace;local muscle load;work position;work categorization;hygiene limits
Abstract: Cílem této diplomové práce je ergonomická analýza čtyř montážních pracovišť pomocí hodnocení lokální svalové zátěže, hodnocení pracovních poloh a hodnocení ruční manipulace s břemeny. Po posouzení a hodnocení stávajícího stavu pracovišť byla navržena technická a organizační opatření pro zlepšení ergonomie a dále posouzena, zda jejich uplatnění má pozitivní přínos. V poslední fázi byla tato opatření ekonomicky zhodnocena.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is the ergonomic analysis of four assembly workplaces using the evaluation of local muscle load, the evaluation of working positions and the evaluation of manual handling of loads. After assessment and evaluation of the current state of workplaces, technical and organizational measures were proposed to improve ergonomics and further assessed whether their application has a positive benefit. In the last phase, these measures were economically evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Hrckova.pdfPlný text práce9,71 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce60,55 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce57,02 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.