Title: Ergonomická analýza pracoviště
Other Titles: Ergonomic analysis of the workplace
Authors: Vlk, Ondřej
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hrůza Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53612
Keywords: ergonomie;ergonomická analýza;rula;nv 361/2007 sb.;prostorové uspořádání
Keywords in different language: ergonomics;ergonomic analysis;rula;nv 361/2007 coll.;spatial arrangement
Abstract: Diplomová práce na téma ergonomická analýza pracoviště řeší vhodné navržení ergonomie výrobní linky. První část práce je věnována teoretické rešerši především v oblasti ergonomie. V praktické části práce jsou provedeny vybrané ergonomické analýzy, navrženy úpravy jednotlivých pracovišť a vytvořen re-layout prostorového uspořádání linky. V poslední řadě byly vytvořeny simulace zhodnocující finální návrh linky.
Abstract in different language: The diploma thesis on the topic of ergonomics analysis of the workplace deals with the appropriate design of the ergonomics of the production line. The first part of the thesis is devoted to theoretical research, mainly in the field of ergonomics. In the practical part of the work, selected ergonomic analyses are carried out, modifications of individual workplaces are proposed and a re-layout of the spatial arrangement of the line is created. In the last row, simulations evaluating the final design of the line were created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlk Ondrej DP.pdfPlný text práce5,13 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce55,93 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,63 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.