Title: Analýza a racionalizace výrobních pracovišť s pomocí metody MOST
Other Titles: Analysis and rationalisation of production workplaces with the help of MOST method
Authors: Mikeska, Jan
Advisor: Broum Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Vránek Pavel, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53614
Keywords: analýza;most;maynard operation sequence technique;tmu;normování;čas;automotive;dveřní panel;montáž;výroba;racionalizace
Keywords in different language: analysis;most;maynard operation sequence technique;tmu;standardization;time;automotive;door panel;assembly;production;rationalization
Abstract: Diplomová práce se zaobírá problematikou normování časů, konkrétně jednou z metod předem stanovených časů - metodou MOST. V úvodní teoretické části jsou popsány teoretické základy pro zpracování práce. Podrobněji jsou poté popsány metody MTM a MOST, z nichž druhá jmenovaná je důležitá pro praktickou část. V praktické části je provedena analýza současného stavu pomocí metody MOST na předmontážní a montážní lince ve firmě IAC Přeštice 2. Následně jsou srovnány časy, které vyšly z analýzy, s časy z firmy. V poslední řadě jsou uvedeny návrhy na zlepšení, které vycházejí z analýzy.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of time normalization, specifically one of the methods of predetermined times - the MOST method. In the introductory theoretical part, the theoretical foundations for the work are described. The MTM and MOST methods are then described in more detail, the latter of which is important for the practical part. In the practical part, the analysis of the current situation using the MOST method on the pre-assembly and assembly line in the company IAC Preštice 2 is carried out. Subsequently, the times that came out of the analysis are compared with the times from the company. Finally, suggestions for improvement based on the analysis are given.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Jan Mikeska.pdfPlný text práce5,21 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce61,44 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.