Title: Zlepšení environmentální stopy
Other Titles: Improving the environmental footprint
Authors: Vagnerová, Jana
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Trinner Alexander, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53621
Keywords: environmentální stopa;globální oteplování;ghg protokol;snížení emisí skleníkových plynů;uhlíková stopa;lca analýza;environmentální stopa dopravy;energetický management;fve systém
Keywords in different language: environmental footprint;ghg protocol;reduction of greenhouse gas emissions;carbon footprint;lca analysis;transport environmental foot-print;energy management;pv system
Abstract: Diplomová práce obsahuje v praxi nejčastější metody určení environmentální stopy produktu a organizace. Následuje výčet obecných možností zlepšení, tedy snížení dopadů činnosti organizace na životní prostředí spolu s příkladem LCA analýzy a porovnání vlivu jednotlivých typů dopravy. V praktické části je popsáno snížení emisí skleníkových plynů organizace po implementaci energetického managementu, instalaci FVE systému a eliminaci spalování motorové nafty ve spalovacích motorech, kvantifikováno pomocí metody GHG protokolu.
Abstract in different language: The diploma thesis contains the most common methods of determining the environmental footprint of a product and organization, including general possibilities for improvement, i.e. reducing the impact of the or-ganization's activities on the environment in practice, followed by a practical example of LCA analysis and comparison of the effects of the most common types of transport. The practical part describes the reduction of the organization's greenhouse gas emissions after the introduction of energy management, the installation of a PV system and the elimination of diesel combustion, quantified by the GHG protocol method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_vagnerova.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60,92 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,26 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.