Title: Historický vývoj rybníkářství a rybářského práva v českých zemích se zaměřením na jihočeský region od počátků do roku 1992
Other Titles: Historical Development of Fish Farming and Fishing Law in Czech Lands Focused on the South Bohemian Region from its very beginning till 1992
Authors: Šebestová, Lucie
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54482
Keywords: rybářské právo;rybářství;rybníkářství;ochrana rybníkářství;rybářská stráž;právo rybolovu;rybářský revír;produkční rybářství;sportovní rybolov;zákon o rybářství;historie rybníkářství a rybářského práva.
Keywords in different language: fishing law;fishery;fish farming;protection of fish farming;fishing guard;fishing right;fishing ground;production fish farming;fisheries and aquaculture;act on fish farming;history of fishpond farming and the fishing right.
Abstract: Hlavním záměrem této rigorózní práce je provést historický exkurs rybníkářstvím a rybářským právem v českých zemích od prvopočátků do roku 1992, konkrétně se zaměřením na jihočeský region. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž První část představuje rybníkářství a rybářské právo do roku 1918. Tato část poskytne čtenáři hlubší nahlédnutí do prvopočátků rybářství, následuje období rodu Přemyslovců, Lucemburků, doba pohusitská, vláda Jiřího z Poděbrad, období Jagellonců, a nakonec Habsburská a Habsbursko-Lotrinská dynastie. Druhá část práce je zaměřena na rybníkářství a rybářské právo do roku 1945, tedy zejména na meziválečné období a období Protektorátu Čechy a Morava. Obsahem třetí části je rybníkářství a rybářské právo do roku 1992. Důraz je kladen zejména na období Československé republiky, Československé socialistické republiky a České a Slovenské federativní republiky. Všechny zmíněné části rigorózní práce jsou doplněny o významnou právní judikaturu vztahující se ke konkrétním zákonům daného sledovaného období. Ve čtvrté části rigorózní práce je pro porovnání s historickým exkurzem stručně nastíněn aktuální stav rybníkářství v ČR a současná právní úprava rybářského práva. Následně v práci dochází ke stručné komparaci české právní úpravy s právní úpravou slovenskou.
Abstract in different language: The fundamental intention of the Rigorous Thesis is to conduct a historical review in fish farming and the fishing law in Czech lands from its very beginning till 1992 with the focus on the South Bohemian Region. The thesis is structured in three parts, which the First one represents fish farming and the fishing law till 1918. This part provides the reader a deeper perspective of the beginning of fish farming followed by the period of the Family of Přemyslids ruling, the House of Luxembourg, the post-Hussite period, the ruling of George of Kunštát and Poděbrady, the ruling of the Dynasty of Jagiellons, and finally the Habsburgs and the Habsburg-Lorraine Dynasty. The Second part of the thesis aims at fish farming and the fishing law till 1945, thus namely at interwar period and the duration of the Protectorate of Bohemia and Moravia. The content of the Third part is fish farming and the fishing law till 1992. The emphasis is places especially on the period of the Czechoslovak Republic, the Czechoslovak Socialist Republic and the Czech and Slovak Federative Republics. All above-mentioned parts of the Rigorous Thesis shall be supplied with specific legal jurisprudence related to specific laws of the reviewed periods. To enable comparison, the present conditions of fish farming in the Czech Republic are briefly introduced in the Fourth part of the Rigorous Thesis and the current legislation of the Fishing Law, as well. Consequently, the thesis compares the Czech legislation to the Slovak legislation in brief.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP_Lucie_Sebestova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Posudek rig.prace-Sebestova (Valentova)-1.docPosudek oponenta práce41,5 kBMicrosoft WordView/Open
Pr - Sebestova.pdfPrůběh obhajoby práce276,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.