Title: Pravěk na Písecku. Pravěká archeologie a její odraz v regionálních muzeích
Other Titles: Prehistory of Písek. Prehistoric Archaeology and its reflection in regional museums
Authors: Hach, Tomáš
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5454
Keywords: pravěk;mezolit;doba bronzová;doba halštatská;doba laténská;Prácheňské muzeum v Písku;rybník Řežabinec;Topělec u Písku;Hradiště u Písku;oppidum Nevězice;Burkovák u Nemějic;Bedřich Dubský
Keywords in different language: prehistory;mesolithic;bronze age;hallstatt period;period of latene;Prachenske museum in Pisek;pond Rezabinec;Topělec near Pisek;Hradiste near Pisek;oppidum Nevezice;Burkovak at Nemejic;Bedřich Dubský
Abstract: Pravěk na Písecku je velice bohaté období na nálezy. Ve své práci jsem se snažil zmonitorovat jednotlivá období pravěku od paleolitu až po dobu laténskou. Vybral jsem, dle mého názoru, nejdůležitější naleziště určitých etap, které jsem poté podrobněji rozebral. Záměrně jsem se však vyhnul období neolitu a eneolitu, protože v tomto období není na Písecku žádné významné osídlení. V mé práci se proto objevila taková naleziště jako rybník Řežabinec, Topělec u Písku, Hradiště u Písku, Něvezice u Mirovic a Burkovák u Nemějic. Přínos mé práce vidím hlavně v aktualizování poznatků terénním výzkumem a informací o uložených artefaktech v muzeích. Terénní výzkum mi též posloužil k pořízení fotografické dokumentace, kterou jsem doplnil do obrázkové přílohy. Tituly knih, se kterými jsem pracoval, pocházejí z dílen předních českých archeologů. Nejvýznamnější osoba, která psala o všech lokalitách, o kterých se ve své práci zmiňuji, se jmenuje dr. Bedřich Dubský. Především jeho monografie Pravěk jižních Čech se mi stala předlohou pro další zkoumání a často z ní též cituji. Další publikace, se kterými především pracuji, pocházejí od Jiřího Fröhlicha. Osobní konzultace s tímto mužem mi dokonce pomohla s výběrem jednotlivých lokalit, které jsem zkoumal. Další archeologové, s jejichž poznatky jsem pracoval, jsou např. dr Mojmír Mazálek, dr. Karel Sklenář, doc. Slavomil Vencl atd. Podtitul mé práce nese název Pravěká archeologie a její odraz v regionálních muzeích. Můj výzkum byl tedy zaměřený i na návštěvy muzeí, hlavně Prácheňského muzea v Písku. Svou prací jsem chtěl shrnout, aktualizovat a především zpřehlednit toto dlouhé období lidských dějin.
Abstract in different language: The city of Písek is an area very rich in archeological findings from Prehistoric era. In my work I monitored individual periods of prehistory from the Palaeolithic period to the La Tene period. I believe I chose the most important archeological sites, which I then described in more detail. However, I deliberately avoided the Neolithic and Eneolithic period, because no significant settlement existed in Písek in those historical periods. Therefore I added more relevant sites such as pond Řežabinec, Topělec u Písku, Hradiště u Písku, Něvezice at Mirovice, and Burkovák at Nemějic. One of the benefits of this work is that by field research I have actually updated knowledge and information databases about the artifacts stored in museums. Field research has also served me well for the acquisition of photographic documentation, which I then added to the image attachment chapter. Specialized literature that I often used as a source of inspiration and information was written by leading Czech archaeologists. The most important author being dr. Bedřich Dubský. His monografy called Prehistory of South Bohemia became a model for my work and my exploration. That is why I citate parts of this particular book in my work. Other publications, with which I worked came from Jiří Fröhlich. Personal consultation with this author helped me further with the selection of archeological sites. I also drew inspiration from works of other leading archeologists such as dr. Mojmír Mazálek , dr. Karel Sklenář, doc. Slavomil Vencl etc. The subtitle of my work is called Prehistoric archeology and its reflection in regional museums. My research has therefore focused on visiting many museums, including Prácheňské museum situated directly in the city of Písek. I wanted my work to summarize, update, and above all clarify this particular period of human history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas Hach.pdfPlný text práce4,71 MBAdobe PDFView/Open
Hach V.pdfPosudek vedoucího práce94,3 kBAdobe PDFView/Open
Hach O.pdfPosudek oponenta práce54,97 kBAdobe PDFView/Open
Hach P.pdfPrůběh obhajoby práce18,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.