Title: Likvidace pozůstalosti
Other Titles: Liquidation of the estate
Authors: Kolací, Zuzana
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Kapitánová Blanka, JUDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54780
Keywords: likvidace pozůstalosti;řízení o pozůstalosti;zůstavitel;dědic;dluh;věřitel;likvidační správce;notář;smrt
Keywords in different language: liquidation of estate;probate proceedings;testator;inheritor;debt;creditor;liquidator;notary;death
Abstract: Práce se soustředí na téma řízení o likvidaci pozůstalosti. Hlavním cílem bylo podat ucelený a systematický výklad řízení, který bude doplněn o praktický pohled a judikaturu. První část práce je věnována hmotněprávní úpravě s cílem položit právní základ pro možnost procesního výkladu. Další část obsahuje popis řízení od jeho zahájení po skončení. Závěrečné kapitoly pojednávají o komparaci s cizí právní úpravou a o úvahách de lege ferenda.
Abstract in different language: The thesis focuses on the topic of estate liquidation proceedings. The main aim was to provide a comprehensive and systematic interpretation of the procedure, which will be supplemented by practical insight and case law. The first part of the thesis is devoted to the substantive law in order to lay the legal basis for the possibility of a procedural interpretation. The next part contains a description of the proceedings from their initiation to their conclusion. The final chapters deal with comparisons with foreign legislation and de lege ferenda considerations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP - Zuzana Kolaci.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 Kolaci.pdfPosudek oponenta práce815 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kolaci.pdfPrůběh obhajoby práce246,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.