Title: Svět naruby - autorský animovaný film
Other Titles: The world upside down - author's animated film
Authors: Poláková, Magdaléna
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54868
Keywords: animace;autorský film;postup při tvorbě autorského animovaného filmu
Keywords in different language: animation;author's film;the process of creating an author's animated film
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou animace a sestává z tří částí, teoretické, praktické a didaktické. Cílem práce je propojit tyto tři roviny tak, aby práce byla jako celek komplexní z hlediska faktičnosti, praktičnosti a didaktické transformace vzdělávacího obsahu. Teoretická část diplomové práce se zabývá definováním pojmu animace, teorií výtvarné techniky animace z hlediska historie, dále popisem vybraných animačních technik a postupem při tvorbě animovaného filmu. Praktická část popisuje a zdůvodňuje postup při tvorbě autorského animovaného filmu - Svět naruby. V pedagogické části jsou představeny přípravy hodin a jejich didaktická transformace, které byly realizovány se žáky na Základní umělecké škole.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of animation and consists of three parts, theoretical, practical and didactic. The purpose of the work is to connect these three levels, so that the work as a whole is comprehensive in terms of factuality, practicality and didactic transformation of the educational content. The theoretical part of the diploma thesis deals with the definition of the concept of animation, the theory of the creative technique of animation from the point of view of history, as well as the description of selected animation techniques and the process of creating an animated film. The practical part describes and justifies the process of creating an author's animated film - The Upside Down World. In the pedagogical part, lesson preparations and their didactic transformation, which were implemented with pupils at the Primary art school, are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_polakova.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponent_Magdalena Polakova.pdfPosudek oponenta práce288,91 kBAdobe PDFView/Open
Polakova_hodnoceni VSKP.pdfPrůběh obhajoby práce542,87 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_Polakova.pdfPosudek vedoucího práce358,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.