Title: Analýza velikosti dat pro neurální syntézu řeči
Other Titles: Data Size Analysis for Neural Speech Synthesis
Authors: Vladař, Lukáš
Advisor: Matoušek Jindřich, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Tihelka Daniel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/55133
Keywords: syntéza řeči;tts;vits;trénovací data;transfer learning;poslechové testy
Keywords in different language: speech synthesis;tts;vits;training data;transfer learning;listening tests
Abstract: Hlavním cílem této práce je popsat, jaký vliv má množství použitých trénovacích dat na kvalitu syntetické řeči generované natrénovaným neurálním syntetizérem a jak lze kvalitu výsledné řeči ovlivnit použitím předtrénovaných neurálních modelů. Teoretická část práce popisuje základní přístupy použitelné pro umělé generování řeči, zvláštní pozornost je věnována především moderním metodám neurální syntézy řeči. Zmíněny jsou také možnosti hodnocení syntetické řeči. V praktické části jsou pak popsány experimenty, které byly provedeny s neurálním modelem VITS. V rámci těchto experimentů byly s využitím poslechových testů a objektivní míry MCD porovnávány modely, které se lišily jednak množstvím dat použitých k jejich natrénování, ale také způsobem inicializace parametrů při trénování.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to describe the impact of the amount of used training data on the quality of the speech generated by a neural synthesizer. Another goal is to answer how the use of pretrained neural models can affect the quality of the final speech. The theoretical part of the thesis covers basic approaches applicable to artificial speech production, the main attention is given especially to modern methods of neural speech synthesis. Furthermore, some options of the synthetic speech evaluation are mentioned. The practical part describes experiments performed on the VITS neural model. During these experiments models trained using different amounts of data and different methods of parameter initialization were compared using listening tests and the MCD objective measure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vladar_Lukas.pdfPlný text práce10,45 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce63,46 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce63,25 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Vladar.pdfPrůběh obhajoby práce83,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.