Title: Zhotovení zařízení pro výrobu špejlí
Other Titles: Making equipment for the production skewers
Authors: Čechura, Petr
Advisor: Korytář, Jindřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5581
Keywords: špejle;Brdy;technické kreslení;RC modely;dřevo;AutoCAD
Keywords in different language: skewers;Brdy;technical drawing;RC models;wood;AutoCAD
Abstract: V diplomové práci jsme se věnovali zhotovení zařízení na výrobu špejlí. Cílem této práce bylo popsat postup při výrobě hoblíku, narýsovat technické výkresy a truhlářský nástroj vyrobit. Pro výrobu nástroje jsme vybrali malou dílnu. V první části diplomové práce jsme se zaměřili na historii výroby špejlí. Bohužel k této tématice nebylo v literatuře příliš mnoho informací, proto jsme čerpali z historických kronik obce Míšov, ve kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací nejen o výrobě špejlí v Brdech. V další části práce jsme se zabývali konstrukčním návrhem zařízení. Výkresovou dokumentaci jsme zhotovili v počítačovém programu AUTOCAD. Dále jsme se věnovali popisu hoblíků, jejich typům a práci s nimi. Do diplomové práce jsme přidali výukový program na téma hoblování a hoblíky, který jsme vytvořili v autorském prostředí ProAuthor. Tato část práce by se dala využít při vyučování na základní škole v předmětu Pracovní činnosti. Velice zajímavá byla samotná výroba a montáž hoblíku na špejle. Pokud bychom vyráběli hoblík podruhé, zvolili bychom jiný postup výroby. Při práci se projevilo, že jsme nikdy žádný nástroj nevyráběli, proto jsme se dopustili nepřesností při výrobě. Příjemně překvapila zkouška výroby špejlí. Hoblovat pomocí hoblíku šlo snadno a výsledkem byla až 600 mm dlouhá špejle. Nečekali jsme, že půjdou vyrábět špejle takové délky. Další zajímavou činností bylo sušení dřeva a pozorování doby jeho schnutí v závislosti na čase a přírodních podmínkách. Na zkušebních vzorcích dřeva se projevily vady, které vznikly při sušení. Dále jsme se věnovali použití špejlí ve výuce a v potravinářství, kde jsme uvedli příklady využití špejlí v předmětu Člověk a svět práce. Při psaní této diplomové práce jsme se dozvěděli i zajímavosti jak vytvořit složitější modely ze špejlí. Určitě bychom chtěli někdy v budoucnu zkusit vytvořit nějaký složitější RC model nebo napodobeninu hradu nebo zámku.
Abstract in different language: The subject of this dissertation is how to make a wooden-skewers making instrument. The aim of this dissertation is to describe a procedure for making beading plane, to draw engineering drawings and to make wooden-skewers making instrument. For making instrument was chosen a small workshop. The first part of the dissertation is aimed at history of making wooden-skewers. The information about the subject was extracted from historical chronicles village Míšov. There was more interesting information not only about making skewers in Brdy. In the next part of the dissertation we are concerned with engineering design of wooden making instrument. Technical drawings are created by computer software AUTOCAD. In this part are also described types of beading planes and their using. This part includes tutorial, theme: planing and planes, created by program ProAuthor. This part of dissertation can be used for education at the primary school in subject Working activities. The manufacturing and mounting of wooden-skewers making instrument was very interesting. If we make the instrument second time, we should choose another type of procedure. During the process we committed falsities because we were no experience with manufacturing of any instrument before. Finally we were surprised, how easy we made up to 600mm long skewers by our instrument. The next interesting activity was air seasoning of wood and looking-out time of wood drying depending on time and nature conditions. During the air seasoning of wood appeared defects on sample pieces of wood. In this dissertation is presented using wooden-skewers in education and food industry. There are mentioned examples of using skewers in subject Člověk a svět práce. We have got knowledge how to make more complicated models from wooden-skewers. Certainly we would like to try to create some more difficult RC model or some imitation of keep or castle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr_Cechura.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
Cechura - ved..pdfPosudek vedoucího práce120,72 kBAdobe PDFView/Open
Cechura - opon..pdfPosudek oponenta práce152,83 kBAdobe PDFView/Open
Cechura - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5581

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.