Title: Školní zralost dítěte s ADHD
Other Titles: School readiness of a child with ADHD
Authors: Navrátilová, Martina
Advisor: Měchurová, Miroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5599
Keywords: ADHD;porucha pozornosti;porucha aktivity;školní zralost;předškolní vzdělávání;diagnostika školní zralosti
Keywords in different language: ADHD;attention disorders;activity disorders;school readiness;preschool education;diagnostics of school readiness
Abstract: Má práce si klade za cíl zjistit úroveň školní zralosti a rozluštit klíče k zamezení pomluvám o neschopnosti dětí s poruchou ADHD nastoupit na základní školu a plnit povinnou školní docházku. První část je zaměřena na teoretické informace ohledně poruchy pozornosti ADHD a školní zralosti. Následující kapitola o předškolním vzdělávání je částečně teoreticky zaměřená svým obsahem na všeobecné informace o předškolním vzdělávání, a částečně praktického charakteru, kde se informace zaměřují na konkrétní navštívenou mateřskou školu. Čistě praktická je závěrečná část bakalářské práce, kde dochází již k přímé analýze školní zralosti dítěte.
Abstract in different language: My thesis aims to identify the level of school readiness and to decipher clues to avoid gossip about the inability of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) to commence elementary school studies and to comply with compulsory school attendance. The first part focuses on theoretical information about ADHD deficit as regard to attention and school maturity. The following chapter is partly theoretical in content focused on general information on pre-school education, and partly practical in nature concentrated on one particular nursery school. Purely practical is the final part of this thesis oriented on a direct analysis of the child's school maturity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace MN 2.pdfPlný text práce747,63 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova M. PV.pdfPosudek vedoucího práce18,77 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova M. OP.pdfPosudek oponenta práce41,69 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova M. O.pdfPrůběh obhajoby práce11,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.