Title: Německá ortografická reforma z roku 2006
Other Titles: German orthographical reform of 2006
Authors: Tůmová, Lenka
Advisor: Šíp, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5641
Keywords: pravopis;ortografická reforma;ortografie;foném;grafém;grafemika;ortografické konference;němčina
Keywords in different language: orthography;orthographic reform;ortography;phenomenon;grapheme;graphematics;orthographic conferences;german language
Abstract: Tato bakalářská práce zkoumá vývoj německého pravopisu, především ortografickou reformu z roku 2006 v porovnání s předchozí reformou z roku 1998. Tyto dvě reformy jsou podrobně popsány v kapitolách 3 a 4, kde jsou uvedeny hlavní změny s názornými příklady. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů jako je ortografie, unilaterální a bilaterální rovina, foném, grafém nebo grafemika. Důležitou částí je také zachycení historie německého pravopisu, od raného středověku, přes ortografické konference až po reformy 20. století. Součástí práce je pedagogický výzkum na gymnáziu, kde je formou testu zjištěna znalost žáků o ortografické reformě z roku 2006. V závěru práce je vyhodnocení praktické části pomocí hypotéz.
Abstract in different language: This bachelor work researches development of german orthography, especially the orthographic reform from 2006 in comparation with precedent reform from 1998. Those two reforms are described in detail in chapters three and four, where the basic changes with illustrative examples are provided. Theoretical part contains explanation of concepts like ortography, unilateral and bilateral level, phenomenon, grapheme or graphematics. To describe development of german spelling from early Middle Ages over orthographic conferences up to reforms of the 20th century is also an important part of this work. A part of the paper is a pedagogical research in a grammar school, where the knowledges of students on the orthographic reform from 2006 are investigated. In conclusion of the thesis the practical part of the bachelor work is evaluated using hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tumova.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
tumova_vp.pdfPosudek vedoucího práce444,54 kBAdobe PDFView/Open
tumova_op.pdfPosudek oponenta práce380,72 kBAdobe PDFView/Open
tumova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce102,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.