Title: Historie Domažlic: regionální historie ve vyučování vlastivědy na 1. stupni základní školy
Other Titles: The history of Domažlice: the regional history in the primary teaching
Authors: Vísnerová, Ivana
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5696
Keywords: Chodsko;Český les;milavečská kultura;strážci pomezního hvozdu a cest;Bavorsko;bitva u Domažlic;Psohlavci;Jan Kozina;Wolf Maxmilián Laminger z Albenreuthu;zástavní držení;dramatizace pohádky a pověsti
Keywords in different language: Chodsko;Czech forest;culture of Milaveč;forest guards and paths linesman;Bavaria;battle of Domažlice;Psohlavci;Jan Kozina;Wolf Maxmilián Laminger z Albenreuthu;lien holdings;dramatization fairy tales and legends
Abstract: Práce se zabývá regionální historií Domažlic a její aplikací ve vyučování vlastivědy na prvním stupni základní školy. Dělí se na teoretickou a didaktickou část. Teoretická část chronologicky seznamuje s historií města od pravěku až po současnost, s vývojem a vzhledem městského znaku, s nejdůležitějšími památkami Domažlic a blízkého okolí. Následuje kapitola věnující se folklóru regionu a historii domažlických Chodů, zejména jejich sporům se zástavními držiteli. Teoretickou část uzavírá kapitola Chodsko v literatuře, která přináší stručný přehled autorů a jejich tvorby věnované tématu Chodska. Didaktická část nabízí zásobník didaktických her. Zpracované didaktické hry mají za úkol zpestřit vyučování vlastivědy, zaujmout žáky, předložit jim regionální tématiku zábavnou a poutavou formou a propojit vlastivědné učivo s ostatními předměty. Zážitkovou pedagogiku zastupuje dramatické zpracování pohádky Chytrá horákyně a pověsti Boží soud. Všechny navrhované aktivity a očekávané výstupy jsou v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.
Abstract in different language: Práce se zabývá regionální historií Domažlic a její aplikace ve vyučování vlastivědy na prvním stupni základní školy. Dělí se na teoretickou a didaktickou část. Teoretická část chronologicky seznamuje s historií města od pravěku až po současnost, s vývojem a vzhledem městského znaku, s nejdůležitějšími památkami Domažlic a blízkého okolí. Následuje kapitola věnující se folklóru regionu a historii domažlických Chodů, zejména jejich sporům se zástavními držiteli. Teoretickou část uzavírá kapitola Chodsko v literatuře, která přináší stručný přehled autorů a jejich tvorby věnované tématu Chodska. Didaktická část nabízí zásobník didaktických her. Zpracované didaktické hry mají za úkol zpestřit vyučování vlastivědy, zaujmout žáky, předložit jim regionální tématiku zábavnou a poutavou formou a propojit vlastivědné učivo s ostatními předměty. Zážitkovou pedagogiku zastupuje dramatické zpracování pohádky Chytrá horákyně a pověsti Boží soud. Všechny navrhované aktivity a očekávané výstupy jsou v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. The thesis deals with methodology application in the primary school subject of social science in connection with the history of Domažlice. The work is divided into two main parts, theoretical and didactic. The theoretical part introduces the history of the town from prehistoric times to the present, and due to the process of urban sign, with the most important monuments of Domazlice and the surrounding area. The following chapter is dedicated to the history and folklore of the region Chodsko, especially their disputes with the lien possessors.The theoretical part of the chapter concludes Chodsko in the literature, which provides a brief overview of the authors and their works devoted to this area. Didactic part includes offers of didactic games. Processed educational games are designed to enrich teaching social science, to attract students, provide them with regional themes by interesting ways to connect local history curriculum with other school subjects. Experiential education process represents a dramatic tales Chytrá horákyně and legends Boží soud. All proposed activities and expected outcomes are formulated in accordance with the The Framework Educational Programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFView/Open
Visnerova V.pdfPosudek vedoucího práce104,25 kBAdobe PDFView/Open
Visnerova O.pdfPosudek oponenta práce77,31 kBAdobe PDFView/Open
Visnerova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.